ZP-2380-5-13/2018 Komisariat Policji w Wojkowicach – budowa nowej siedziby


Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 40038 Katowice, ul. J. Lompy
 • Telefon/fax: tel. 322 002 050 , fax. 322 002 060
 • Data zamieszczenia: 2018-01-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
  ul. J. Lompy 19
  40038 Katowice, woj. śląskie
  tel. 322 002 050, fax. 322 002 060
  REGON: 27020829200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZP-2380-5-13/2018 Komisariat Policji w Wojkowicach – budowa nowej siedziby
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wybudowanie nowej siedziby Komisariatu Policji w Wojkowicach wraz z zospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową oraz zjazdu zgodnie z dokumentacją projektową . CPV – 45216100-5 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w: a) załączniku nr 2 do SIWZ – wzór umowy; b) przedmiar robót – załącznik nr 6 do SIWZ c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – załącznik nr 7 do SIWZ d) dokumentacja projektowa – załącznik nr 8 do SIWZ e) wyjaśnienia do dokumentacji technicznej wraz z załącznikami - załącznik nr 9 do SIWZ 3. Zamawiający wymaga aby gwarancja na wykonane roboty budowlane wynosiła minimum 36 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego oraz Zamawiający wymaga aby udzielona gwarancja na zamontowany sprzęt była wystawiona na okres równy gwarancji producenta, który ma wynosić minimum 24 miesiące, licząc od daty odbioru obiektu przez Zamawiającego. 4. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania technologii (systemu) materiałów równoważnych. Wykazanie równoważności technologii, systemów materiałów (zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp) spoczywa na Wykonawcy. W przypadku zaoferowania technologii (systemu) materiałów równoważnych Wykonawca musi wraz z formularzem ofertowym i kosztorysem przedstawić oferowaną technologię (system), materiały, z określeniem typu zastosowanych technologii (systemu) materiałów oraz dołączyć materiały dokumentujące parametry techniczne i analizę porównawczą, z których jednoznacznie wynikało będzie, że są one w pełni równoważne do technologii (systemu) materiałów wskazanych w dokumentacji. Zaproponowane systemy i materiały równoważne powinny posiadać wymagane prawem świadectwa, certyfikaty, dopuszczenia do stosowania w budownictwie, oraz spełniać wymagania określone w dokumentacji. 5. Zamawiający dopuszcza podwykonawców. W przypadku gdy Wykonawca będzie korzystał z podwykonawców Zamawiający żąda wskazania części zamówienia, które zamierza im powierzyć oraz podania nazw firm podwykonawców oraz dane kontaktowe (załącznik nr 1 i nr 3 do SIWZ). Zapisy dotyczące podwykonawców znajdują się w rozdziale XVII SIWZ i we wrorze umowy (załącznik nr 2 do SIWZ). 6. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób, które wykonują wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie dla tego zamówienia na podstawie umowy o pracę. Tak więc wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem przedmiotu zamówienia, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy więc, między innymi osób: kierujących budową, dostawców materiałów budowlanych. 7. W związku z powyższym Wykonawca musi przed rozpoczęciem wykonywania czynności przez te osoby przedstawić Inspektorowi nadzoru oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia. a) Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. b) W odniesieniu do podwykonawców lub dalszych podwykonawców oświadczenie o którym mowa w Rozdziale I pkt. 10 SIWZ, należy przedłożyć wraz kopią umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo jednak nie później niż przed rozpoczęciem wykonywania czynności przez te osoby. Bez spełnienia tych wymogów osoby nie będą wpuszczane na plac budowy, a więc nie będą mogły wykonywać pracy z winy Wykonawcy. 8. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów o których mowa w Rozdziale I pkt. 7 SIWZ będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę. 9. Zamawiającemu w każdym momencie realizacji umowy przysługuje prawo do skontrolowania spełniania wymagań przez Wykonawcę w zakresie określonym w Rozdziale I pkt. 9 SIWZ. Kontrola dopuszcza wymóg przedłożenia - do wglądu - kopi zanonimizowanych umów o pracę oraz zanonimizowanych dowodów potwierdzających zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę dla osób, których dotyczy oświadczenie sprecyzowane w w Rozdziale I pkt. 7 SIWZ a) Anonimizacja umów o pracę oraz dowodów potwierdzających zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, powinna zostać przeprowadzona w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. pozbawionych danych osobowych pracowników w szczególności: imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. b) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany kolejności wykonywanych robót objętych harmonogramem.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45216100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 50 000,00 zł. Wadium należy wnieść jak niżej. 1. Wadium należy wnieść w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych tj. w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego tj. Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach NBP O/O Katowice nr 91 1010 1212 0050 5013 9120 0000. Zaleca się umieszczenie dopisku „wadium dot. ZP-2380-5-13/2018" Wadium musi być wniesione najpóźniej w terminie do dnia 25.01.2018 r. do godziny 09:00 Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie tj. najpóźniej w dniu 25.01.2018 r. o godzinie 09:00 znajdzie się na koncie Zamawiającego. Uwaga: Wadium w pieniądzu wnosi się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego (art. 45 ust. 7 ustawy PZP). Z przepisu tego wynika jednoznacznie obowiązek bezgotówkowego rozliczenia wadium w drodze przelewu bankowego. Przepis ten wyraźnie wyklucza dokonywanie wpłat gotówkowych na rachunek Zamawiającego i to niezależnie od tego, czy wpłata taka dokonywana byłaby w kasie banku prowadzącego rachunek zamawiającego, czy też zupełnie innego banku. Przepis mówi o przelewie, a więc operacji bezgotówkowej, a nie gotówkowej. Wniesienie wadium w formie gotówkowej na rachunek Zamawiającego jest niedopuszczalną formą zabezpieczenia oferty, co w konsekwencji skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 3. Wadium w innej formie niż w ppkt. 2 należy złożyć (oryginał) razem z ofertą w oddzielnej kopercie, a jego kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem załączyć jako integralną część oferty. Wadium ma zabezpieczać interes Zamawiającego na okres wskazany w rozdziale VII SIWZ. Kserokopię gwarancji należy dołączyć do oferty. Brak dokumentu w ofercie nie spowoduje odrzucenia oferty. 4. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądz nie może zawierać ograniczeń sprzecznych z ustawą PZP, a w szczególności zapisów ograniczających możliwość zrealizowania praw określonych w art. 46 ust 4a i ust 5 ustawy PZP, ponadto z treści wadium składanego w innej formie niż pieniądz powinno wynikać jednoznacznie, gwarantowanie wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie. Wadium ma zabezpieczać interes Zamawiającego na okres wskazany w pkt VII SIWZ 5. Oferta Wykonawcy, który nie zabezpieczy uczestnictwa w postępowaniu akceptowaną formą wadium zostanie przez Zamawiającego odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7b ustawy prawo zamówień publicznych. 6. Warunki zwrotu i zatrzymania wadium są określone w art. 46 ustawy PZP. 7. W przypadku składania ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, wadium wniesione przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia uważa się za wniesione prawidłowo.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz ofertowy wypełniony zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ. 2. Uproszczony kosztorys ofertowy wraz z wykazem materiałów - nie dołączenie do oferty uproszczonego kosztorysu ofertowego wraz z wykazem materiałów lub dołączenie niepodpisanego kosztorysu ofertowego przez Wykonawcę będzie skutkowało odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp., ponieważ, niniejszy kosztorys stanowi część oferty. Uproszczone kosztorysy muszą posiadać podsumowanie działów z narzutami. 1. W przypadku gdy Wykonawca do oferty przedłoży kosztorys w kalkulacji szczegółowej, będzie on uznany i sprawdzany jak był sporządzony w kalkulacji uproszczonej. 3. Oświadczenia wymagane na podstawie art. 25a ust. 2 ustawy Pzp, aktualne na dzień składania ofert, zgodnie z załącznikiem nr 3 lub 4 do SIWZ. UWAGA: a) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów. b) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa jednolite dokumenty dotyczące podwykonawców. c) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 3. Oświadczenie, Wykonawcy o udzieleniu gwarancji na wykonane roboty, złożone na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ lub na odrębnym dokumencie. 4. Oświadczenie, że w przypadku nie podania okresu gwarancji na wykonane roboty budowlane Wykonawca udzieli gwarancji minimalnej tj. 36 miesięcy na wykonane roboty budowlane, złożone na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ lub na odrębnym dokumencie. 5. Oświadczenie Wykonawcy czy powierza podwykonawcy/com wykonanie zamówienia. W przypadku powierzenia podwykonawcy/com wykonania zamówienia Wykonawca wskaże części jaki będzie realizował przy jego/ich udziale wraz z podaniem firm podwykonawców oraz danych kontaktowych, którzy będą realizować ten zakres, złożone na załączniku nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy lub na odrębnym dokumencie. 6. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi załączyć zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia zgodnie z treścią punktu 3 rozdziału III SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Podobne przetargi

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf