Zakup wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych do Miejskiego Przedszkola nr 4 w Zielonce


Urząd Miasta Zielonka ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Urząd Miasta Zielonka
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 05220 Zielonka, ul. Lipowa
 • Telefon/fax: tel. 227 613 913 , fax. 227 819 989
 • Data zamieszczenia: 2018-01-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta Zielonka
  ul. Lipowa 5
  05220 Zielonka, woj. mazowieckie
  tel. 227 613 913, fax. 227 819 989
  REGON: 69291401200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zielonka.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych do Miejskiego Przedszkola nr 4 w Zielonce
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zamówienie obejmuje: a) dostawę, wraz z transportem i wniesieniem do budynku, sprzętu dydaktycznego oraz wyposażenia do sal Miejskiego Przedszkola nr 4 znajdujących się na terenie Miasta Zielonka, powiat wołomiński tj.: • Miejskie Przedszkole nr 4, ul. Staszica 16 w Zielonce; b) oraz jeżeli jest to uzasadnione rodzajem przedmiotu zamówienia, także montaż i uruchomienie przedmiotu zamówienia; 2. Szczegółowy opis potrzeb Zamawiającego, zawierający rodzaj i ilość wyposażenia i sprzętu został zawarty w Szczegółowej Specyfikacji Zamówienia stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ. Wymienione w Szczegółowej Specyfikacji Zamówienia wyposażenie oraz sprzęt powinien być fabrycznie nowy, nieużywany, posiadać karty gwarancyjne i instrukcję obsługi w języku polskim oraz musi posiadać dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami prawa potwierdzające oznakowanie CE (deklaracja zgodności lub certyfikat CE). Specyfikacja techniczna zamawianego sprzętu i wyposażenia stanowi załącznik nr 1. 3. Koszt dostawy należy uwzględnić w cenach jednostkowych dostarczanych produktów i nie powinien stanowić odrębnej pozycji na fakturze/rachunku. 4. Wszystkie dostarczone produkty winny być zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania opartego na ośmiu regułach: 1) Użyteczność dla osób o różnej sprawności; 2) Elastyczność w użytkowaniu; 3) Proste i intuicyjne użytkowanie; 4) Czytelna informacja; 5) Tolerancja na błędy; 6) Wygodne użytkowanie bez wysiłku; 7) Wielkość i przestrzeń odpowiednie dla dostępu i użytkowania; 8) Percepcja równości. Oraz wolne od stereotypów ze względu na płeć zgodnie z Zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39162100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty należy załączyć: 1) Formularz ofertowy (załącznik nr 2 do SIWZ) wraz z formularzami cenowymi (zał. 3.1-3.8 do SIWZ) 2) Oświadczenie z art 25a ust 1 ustawy Pzp / warunki udziału (załącznik nr 3 do SIWZ); 3) Oświadczenie z art 25a ust 1 ustawy Pzp / podstawy wykluczenia (załącznik nr 4 do SIWZ); 4) pełnomocnictwo (jeżeli umocowanie osoby wskazanej w ofercie nie wynika z dokumentów rejestrowych); 5) pełnomocnictwo dla lidera konsorcjum (jeśli oferta składana jest przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia); 6) zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów (jeśli dotyczy). W TERMINIE TRZECH DNI OD DNIA ZAMIESZCZENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT należy złożyć oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Podobne przetargi

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf