ZAKUP NOWEGO LEKKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO Z NAPĘDEM 4X2 DLA OSP SYPNIEWO


Urząd Gminy Sypniewo ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Urząd Gminy Sypniewo
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 06216 Sypniewo, ul. Ostrołęcka
 • Telefon/fax: tel. 297 177 783 , fax. 297 177 816
 • Data zamieszczenia: 2018-04-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Sypniewo
  ul. Ostrołęcka 27
  06216 Sypniewo, woj. mazowieckie
  tel. 297 177 783, fax. 297 177 816
  REGON: 55066836700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.sypniewo.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZAKUP NOWEGO LEKKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO Z NAPĘDEM 4X2 DLA OSP SYPNIEWO
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Pojazd powinien spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z Ustawą „Prawo o ruchu drogowym” z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych. 2. Pojazd powinien spełniać przepisy Polskiej Normy PN-EN 1846-1 oraz PN-EN 1846-2. 3. Pojazd powinien spełniać minimalne „Wymagania techniczno-użytkowe dla wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, wprowadzanych do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej” „-Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji -Dz.U. Nr 143 poz. 1002 z 2007r , i Rozporządzenie zmieniające-Dz.U. Nr 85 poz. 553 z 2010 r.. 4. Samochód musi posiadać świadectwo dopuszczenia wyrobu, do stosowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej wydany przez polską jednostkę certyfikującą. Świadectwo winno być ważne na dzień odbioru samochodu. Należy potwierdzić spełnienie wymagań i załączyć kompletne świadectwo dopuszczenia przy odbiorze samochodu. 5. Opis pojazdu: 1. Kolor pojazdu: czerwony, 2. Rok produkcji 2018, 3. Napęd samochodu na przednie koła 4. Zawieszenie tylnej osi wzmocnione fabrycznie, 5. Liczba miejsc min. 7 6. Przeszklenie w części osobowej, 7. Elektryczne regulowane szyby boczne w kabinie kierowcy, 8. Poduszka powietrzna dla kierowcy, 9. Centralny zamek z pilotem na wszystkie drzwi, 10. Dodatkowe gniazdo zapalniczki w kabinie kierowcy, 11. Pojazd wyposażony w układ ABS, ASR i ESP, 12. Radioodtwarzacz MP3, 13. Przednie światła przeciwmgłowe, 14. Wskaźnik temperatury zewnętrznej, 15. Pojazd wyposażony w trójkąt, gaśnicę, apteczkę. 16. Światła do jazdy dziennej LED. 17. Klimatyzacja manualna. 18. Drzwi tylne dwuskrzydłowe. 19. Drzwi przesuwne po prawej stronie w przedziale osobowym. 6. Silnik: 1. Silnik z zapłonem samoczynnym z turbodoładowaniem spełniający normy spalin EURO 6, 2. Pojemność silnika max 2500 cm3, 3. Moc silnika min. 130 KM 7. Oznakowanie: 1. Belka świetlna LED koloru niebieskiego z napisem „STRAŻ” 2. Generator sygnałów świetlnych i dźwiękowych z możliwością podawania komunikatów głosowych – głośnik min. 90 Watt 3. Lampa błyskowa LED koloru niebieskiego zamontowana z tyłu pojazdu 4. Lampy przednie błyskowe LED umieszczone na wysokości przednich lusterek samochodu osobowego lub schowane w zderzaku pojazdu 5. Po bokach, z tyłu oraz na dachu pojazdu naklejony Numer Operacyjny. 8. Zabudowa pożarnicza: 1. Radiotelefon z anteną. 2. Przegroda oddzielająca przedział sprzętowy od sprzętowego. 3. Półki na sprzęt 4. Agregat wysokociśnieniowy, z silnikiem o mocy min. 10 KM z rozruchem elektrycznym i ręcznym, wodno-pianowy o wydajności min. 50 l/min, przy ciśnieniu min. 40 bar, zbiornik wodny max. 200 l ze zintegrowanym zbiornikiem na środek pianotwórczy max20 l, zwijadło szybkiego natarcia z wężem o długości min. 60 m. 9. Wymagania ogólne: Gwarancja podstawowa na samochód zabudowę pożarniczą i wyposażenie samochodu - min. 24 miesiące.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34144210-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta winna być zabezpieczeniem wadium w wysokości: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). 1. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium musi obejmować okres związania ofertą tj. 30 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert. 3. Wykonawca może wnieść wadium w: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 2, poz. 275). 4. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu przelewem na konto zamawiającego Nr rachunku: 67 8917 0001 0020 0051 2000 0240 w Banku Spółdzielczym w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim Oddział w Sypniewie z dopiskiem przetarg na: Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo — gaśniczego z napędem 4x2 dla jednostki OSP w Sypniewie (o ile jest to możliwe Zamawiający prosi o dołączenie do oferty kserokopii przelewu). Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w wyznaczonym terminie składania ofert znajduje się na wskazanym rachunku bankowym Zamawiającego. 5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. W przypadku wadium wnoszonego w innej formie niż w pieniądzu, wykonawca składa wraz z ofertą (jako oddzielny nie spięty z ofertą) oryginał dokumentu. Z treści dokumentu (gwarancji, poręczenia) winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 stawy Prawo zamówień publicznych. Gwarancje i poręczenia muszą zawierać oprócz elementów właściwych dla każdej formy, określonych przepisami prawa, nazw - i adres zamawiającego, oznaczenie, numer i nazwę postępowania, termin ważności wadium - odpowiadający terminowi związania ofertą. 7. Oferta nie zabezpieczona akceptowaną formą wadium spowoduje wykluczenie wykonawcy. 8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 12. 9. Zamawiający zwraca wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 10. Zamawiający z zastrzeżeniem pkt. 12 zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust, 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ww. pkt 9, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 13. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniężny na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku ww/w zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Podobne przetargi

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf