Zakup mleka i przetworów mleczarskich oraz olei i tłuszczy roślinnych z podziałem na dwa zadania


25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Zamawiający: 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-601 Białystok, ul. Kawaleryjska
 • Telefon/fax: tel. 261 398 839 , fax. 261 398 813
 • Data zamieszczenia: 2017-12-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku
  ul. Kawaleryjska 70
  15-601 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 261 398 839, fax. 261 398 813
  REGON: 20068982800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.25wog.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: wojsko

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup mleka i przetworów mleczarskich oraz olei i tłuszczy roślinnych z podziałem na dwa zadania
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy żywności przeznaczonej na potrzeby bieżącego żywienia w 25 Wojskowym Oddziale Gospodarczym w asortymencie i ilościach przedstawionych w ust. 4 2. Zamawiający przewiduje zamówienie opcjonalne, dla każdego zadania, w trakcie realizacji zamówienia, określone w maksymalnym zakresie w ust. 4. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SIWZ. 5. Wytworzenie towaru, sposób opakowania i transportu muszą spełniać wymagania obowiązujących krajowych i unijnych przepisów prawa żywnościowego, w szczególności: 1) ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2015r. poz.594) i aktów wykonawczych do teju ustawy oraz Rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.U. UE L 31 z dnia 01.02.2002r.) 2) ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych ( Dz.U. z 2015r. poz. 678), 3) ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego, 4) rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych Dz.U.UE L 139 z dnia 30 kwietnia 2002r.), 5) rozporządzenia (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylającym dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG, 6) Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych 6. Warunki dostawy: 1) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, własnym środkiem transportu, na własny koszt i ryzyko. 2) Realizacja dostaw odbywa się na podstawie składanych przez Zamawiającego w formie pisemnej lub za pośrednictwem faxu zamówień, zawierających ilości i terminy dostawy. 3) Jakiekolwiek zawiadomienie będzie przekazywane miedzy stronami w formie pisemnej. Zamawiający dopuszcza formę porozumienia się za pomocą faxu. Zawiadomienie skutkuje w momencie doręczenia go danej ze stron. 4) Dostawy będą realizowane w dni robocze w godzinach od 7:00 do 14:00 na podstawie zamówienia składanego przez Zamawiającego. Wyjątkowo dopuszcza się zmianę godzin dostawy po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z Zamawiającym 5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia zamówionego asortymentu pod względem ilościowym i jakościowym w momencie odbioru towaru, w obecności przedstawiciela Wykonawcy. 6) Zadanie 1 - dostawa do Magazyn Żywnościowy 25 Wojskowego Oddziału Gospodarczego 15-601 BIAŁYSTOK ul. Kawaleryjska 70 7) Zadanie 2 - dostawa do Magazyn Żywnościowy 25 Wojskowego Oddziału Gospodarczego 18-400 ŁOMŻA ul. Aleja Legionów 133 8) Dostawca zobowiązany jest do znakowania i opakowania towaru zgodnie z obowiązującymi przepisami, z uwzględnieniem wymagań Zamawiającego określonych w opisie przedmiotu zamówienia. 9) Przy każdej dostawie Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia: a) środka transportu odpowiedniego dla przewożonej żywności zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi higieny środków spożywczych, pod rygorem nieprzyjęcia dostawy przez Zamawiającego; b) odpowiedniego zabezpieczenia towaru na czas przewozu, pod rygorem odpowiedzialności za braki i wady powstałe w czasie transportu; c) możliwości realizacji procedur bezpieczeństwa przez służby dyżurne Zamawiającego w stosunku do osób i pojazdów wykonujących dostawę; d) uczestnictwa kierowcy lub innej osoby wykonującej dostawę w odbiorze towaru, w tym pobraniu prób dostarczonego towaru w ramach reklamacji lub kontroli prewencyjnej, pod rygorem dokonania tych czynności bez udziału Wykonawcy na jego ryzyko. 7. Obowiązujące Wykonawcę umowy szczegółowe wymagania jakościowe dla poszczególnych środków spożywczych, w tym wymagania w zakresie terminów przydatności do spożycia, znakowania i opakowań, zawiera opis przedmiotu zamówienia. 8. Dostarczone towary muszą być oznakowane w sposób zrozumiały, napisy w języku polskim muszą być wyraźne, czytelne i nieusuwalne, umieszczone w widocznym miejscu, a także nie mogą być w żaden sposób ukryte, zasłonięte lub przesłonięte innymi nadrukami lub obrazkami. 9. Wykonawca zobowiązuje się przez cały okres związania umową, posiadania aktualnej polisy ubezpieczeniowej OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej posiadającej rozszerzony zakres ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej ubezpieczonego, za szkody osobowe lub rzeczowe wyrządzone przez produkty wyprodukowane, dostarczone, sprzedane przez ubezpieczonego oraz spowodowane przez nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia w okresie ubezpieczenia. 10. Przedmiot zamówienia (występujący w opakowaniach jednostkowych) dostarczany będzie w oryginalnych opakowaniach – bez stosowania opakowań zastępczych. 11. Wykonawca zobowiązuje się udostępnić upoważnionemu przedstawicielowi Zamawiającego dokumentację z wewnętrznej kontroli jakości zdrowotnej żywności i przestrzegania zasad higieny w procesie produkcji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia. 12. Wykonawca zobowiązuje się udostępnić zakład celem przeprowadzenia kontroli właściwemu Wojskowemu Ośrodkowi Medycyny Prewencyjnej i respektować jego zalecenia. 13. Wykonawca udostępni pomieszczenia zakładu celem przeprowadzenia kontroli przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego w zakresie: procesów technologicznych, jakości surowców użytych do produkcji, stanu sanitarno – higienicznego pomieszczeń, urządzeń i maszyn produkcyjnych, higieny osobistej zatrudnionego personelu, warunków socjalnych, warunków magazynowania surowców i gotowych przetworów, sposobu transportu towaru. 14. W czasie trwania umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo 2-krotnego wykonania na koszt Wykonawcy badań kontrolnych potwierdzających zgodność produktów z opisem przedmiotu zamówienia. 15. Laboratorium, kierunek i zakres badań kontrolnych określa Zamawiający. Zamawiający zleci osobom uprawnionym (próbobiorca – rzeczoznawca) pobranie prób i wykonanie badań w laboratorium akredytowanym w zlecanym kierunku i zakresie badań, a w przypadku braku takiej możliwości w laboratorium spełniającym wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025. W przypadku braku możliwości wykonywania badań według metod przywoływanych w opisie przedmiotu zamówienia, określenia metod równoważnych dokona Zamawiający. Stwierdzenie niezgodności wyrobu z opisem przedmiotu zamówienia będzie podstawą do wszczęcia procedury reklamacyjnej, oprócz badań związanych z sytuacją, o której mowa w § 7, ust. 3 umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca udokumentuje fakt posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności zawodowej poprzez złożenie obowiązującej decyzji administracyjnej właściwego powiatowego lekarza weterynarii w sprawie zatwierdzenia zakładów, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2005r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2006 r Nr 17, poz. 127 ze zm.); lub • Obowiązującej decyzji administracyjnej właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w sprawie zatwierdzania, warunkowego zatwierdzania zakładów, które produkują lub wprowadzają do obrotu żywność pochodzenia zwierzęcego, nie objęte urzędową kontrolą organów inspekcji Weterynaryjnej, zgodnie z art. 52 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 Nr 136, poz. 914 ze zm.); lub • Zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów zgodnego z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność podlegających urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2007r Nr 106, poz. 730) Informacje

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Podobne przetargi

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf