Zakup i dostawa podręczników i pomocy dydaktycznych dla Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą w Warszawie.


Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 02-530 Warszawa, Kielecka
 • Telefon/fax: tel. +48 22 6223792, 6223793 , fax. +48 22 8538702, 8538703
 • Data zamieszczenia: 2018-04-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
  Kielecka 43
  02-530 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. +48 22 6223792, 6223793, fax. +48 22 8538702, 8538703
  REGON: 19527400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.orpeg.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa podręczników i pomocy dydaktycznych dla Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą w Warszawie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup i dostawa podręczników i pomocy dydaktycznych dla Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą w Warszawie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22110000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: I. Do oferty należy dołączyć: 1. Wypełniony formularz ofertowy - wg wzoru stanowiącego odpowiednio dla danej części zamówienia załącznik nr 3.1 (cz. 1) i/lub 3.2 (cz. 2) i/lub 3.3 (cz. 3) i/lub 3.4 (cz. 4) i/lub 3.5 (cz. 5) do SIWZ. 2. Wypełniony Formularz kosztorysowy, który stanowi załącznik nr 3a do SIWZ, który stanowił będzie część składową formularza ofertowego wykonawcy. Załącznik nr 3a do SIWZ umieszczono w pliku excel, który składa się z pięciu zakładek, każda zakładka zawiera kosztorys odrębnie dla danej części zamówienia. Należy złożyć wypełniony kosztorys odpowiadający części zamówienia, na którą Wykonawca składa ofertę. 3. Pełnomocnictwo (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie) do podpisania oferty, jeżeli oferta nie została podpisana przez osoby upoważnione do tych czynności dokumentem rejestracyjnym. 4. W celach pomocniczych Zamawiający zaleca załączenie do oferty wypełnionej wersji elektronicznej załącznika do Formularza Ofertowego (zał. 3a w formacie excel” na elektronicznym nośniku danych dla wszystkich części na które Wykonawca składa ofertę. W przypadku nie załączenia wersji elektronicznej lub załączenia wersji odmiennej od papierowej Zamawiający nie będzie mógł stosować żadnych sankcji w stosunku do Wykonawcy. Zakres informacji zawartych w pliku w wersji elektronicznej powinien być tożsamy z danymi zawartymi w załączniku do Formularza Ofertowego przy czym Zamawiający informuje, że wiążąca jest treść załącznika w wersji pisemnej. W przypadku nie dołączenia do oferty wypełnionej wersji elektronicznej załącznika 3a do SIWZ, Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w danej części zamówienia zobowiązany będzie przed podpisaniem umowy dostarczyć Zamawiającemu wersję elektroniczną tych załączników dotyczących części zamówienia na którą zawrze umowę. 5. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie własne Wykonawcy, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, - o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie lub oświadczenia, należy złożyć w oryginale. 6. 10.1.1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Oświadczenie lub oświadczenia, należy złożyć w oryginale. II. Wykonawca (zgodnie z postanowieniem art. 24 ust. 11 ustawy) w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji z otwarcia ofert (art. 86 ust. 5 ustawy), tj. zamieszczenia informacji na stronie internetowej Zamawiającego www.orpeg.pl, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej [w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184 z późn. zm.)], o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie powinno być złożone zgodnie z treścią wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Podobne przetargi

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf