Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie Gminy Siennica w roku szkolnym 2018/2019


Gmina Siennica ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Siennica
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 05-332 Siennica, Kołbielska
 • Telefon/fax: tel. 257 572 020, , fax. 257 572 095
 • Data zamieszczenia: 2018-07-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Siennica
  Kołbielska 1
  05-332 Siennica, woj. mazowieckie
  tel. 257 572 020, , fax. 257 572 095
  REGON: 55124300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugsiennica.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie Gminy Siennica w roku szkolnym 2018/2019
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie gminy Siennica w roku szkolnym 2018/2019 w okresie od 3 września 2018 r. do 19 czerwca 2019 r. 2. Na zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia składa się świadczenie usług w zakresie zakupu biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie Gminy Siennica we wszystkie dni nauki szkolnej w roku szkolnym 2018/2019 w formie zakupu biletów miesięcznych na trasach wymienionych w załączniku nr 7 do siwz. 3. Usługa powinna być wykonywana w ramach prowadzonych przez Wykonawcę regularnych przewozów pasażerskich środkami transportu spełniającymi wymagania techniczne określone w przepisach ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz innych przepisach związanych z przewozem osób. 4. Przewidywana liczba uczniów do przewożenia: łącznie osoby według zapotrzebowania na zakup biletów miesięcznych. Szczegółowy wykaz biletów dla uczniów dojeżdżających do szkół stanowi załącznik nr 6 do siwz. 5. Miejscami docelowymi dowozu dzieci są placówki oświatowe: 1) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Zawiszy Czarnego w Żakowie, Żaków 48A, 05-332 Siennica; 2) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Siennicy, ul. Latowicka 16 i ul. Mińska 38, 05-332 Siennica; 3) Zespół Szkół im. Hipolity i Kazimierza Gnoińskich w Siennicy, ul. Mińska 38, 05-332 Siennica 6. Zamawiający po uzgodnieniu z Wykonawcą może dokonać zmiany: ilości uczniów (zwiększenia lub zmniejszenia do 5%) przewożonych na poszczególnych trasach, zmiany godzin, tras pojazdów w trakcie realizacji zamówienia, do rezygnacji z trasy, a także do zmniejszenia liczby autobusów. Zmniejszenie lub zwiększenie ilości biletów jest możliwe za zgodą Wykonawcy. 7. Wykonawca musi zapewnić autobusy w dobrym stanie technicznym, popartym aktualnym badaniem technicznym. 8. Wykonawca powinien dysponować odpowiednią liczbą środków transportu, która umożliwi w należyty sposób realizację zamówienia zgodnie z rozkładem jazdy i zapewnienie wolnych miejsc zgodnie z ilością zakupionych biletów miesięcznych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60112000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące i 00/100 złotych).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, zgodnie z ustawą z dnia 06 września 2001 r. o transporcie drogowym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2200).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Podobne przetargi

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf