Zagospodarowanie terenu wokół zabytkowego budynku „Jatek” wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (w zakresie dot. przedmiotu zamówienia)


Miasto Ostrów Mazowiecka ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miasto Ostrów Mazowiecka
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 07300 Ostrów Mazowiecka, ul. 3-go Maja
 • Telefon/fax: tel. 296 795 433 , fax. 296 795 470
 • Data zamieszczenia: 2018-04-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Ostrów Mazowiecka
  ul. 3-go Maja 66
  07300 Ostrów Mazowiecka, woj. mazowieckie
  tel. 296 795 433, fax. 296 795 470
  REGON: 55066786000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.ostrowmaz.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zagospodarowanie terenu wokół zabytkowego budynku „Jatek” wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (w zakresie dot. przedmiotu zamówienia)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Zagospodarowanie terenu wokół zabytkowego budynku „Jatek” wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (w zakresie dot. przedmiotu zamówienia). 2. Zakres zamówienia obejmuje: Zagospodarowanie terenu wokół zabytkowego budynku „Jatek”, zgodnie z załączonym projektem budowlanym, polegające w szczególności na wykonaniu n/w zakresu robót: -utwardzenie terenu (m.in.: opaski, chodniki, schody i pochylnie zewnętrzne), -montaż poręczy, przęseł oddzielających drogę, -montaż elementów małej architektury (m.in.: ławek, zegara zewnętrznego, doniczek, tablicy informacyjnej), -wykonanie nisz okiennych, -wykonanie instalacji oświetleniowej zewnętrznej, -rozbiórka budynku określonego w projekcie budowlanym. 3. UWAGA!! Załączony projekt dotyczy całego zakresu prac związanych z przebudową i remontem zabytkowego budynku usługowego „Jatki”. Część z prac związanych z wykonaniem: robót budowlano-konstrukcyjnych, robót elektrycznych oraz elektrycznych niskoprądowych (instalacja monitoringu i alarmu), robót sanitarnych, wykonaniem i wymianą przyłączy (wodno-kanalizacyjnego, elektroenergetycznego, ciepłowniczego) była przedmiotem odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia (http://www.bip.ostrowmaz.pl/public/?id=158023) i została już wykonana. Wykonawca przy obliczaniu ceny proszony jest o uwzględnienie ww. uwag. 4. Po zrealizowaniu prac Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego decyzję o pozwoleniu na użytkowanie (w zakresie dot. przedmiotu zamówienia). 5. Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych (nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem robót) Wykonawca jest zobowiązany do przekazania wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków imienia, nazwiska i adresu osoby kierującej robotami budowlanymi oraz dokumentów potwierdzających spełnienie przez tę osobę wymaganych kwalifikacji (zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami - t.j.: Dz.U. z 2017 r. poz. 2187 z późn. zm.). 6. Przed przystąpieniem do robót budowlanych Wykonawca ma obowiązek odpowiednio zagospodarować, zabezpieczyć i oznakować teren budowy oraz utrzymywać w odpowiednim stanie do zakończenia budowy. 7. Gruz i kamień pozyskany w trakcie wykonywania prac Wykonawca przetransportuje w ramach wynagrodzenia na miejsce wskazane przez Zamawiającego (na terenie miasta Ostrów Mazowiecka) 8. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca winien zaopatrzyć się w aktualną mapę sytuacyjno-wysokościową terenu i zapoznać się z lokalizacją wszelkich urządzeń podziemnych na dzień rozpoczynania robót przygotowawczych i budowlanych. Wszelkie roboty w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego, takiego jak kable teletechniczne, miejsca zbliżeń do słupów teletechnicznych, kable energetyczne i elementy sieci wod.-kan. i gazowej, należy wykonywać ręcznie ze szczególną ostrożnością i pod nadzorem właściciela urządzeń. Prace ziemne w pobliżu punktów osnowy geodezyjnej należy prowadzić ze szczególną ostrożnością bez ich naruszenia. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia punktów Wykonawca prac będzie obciążony kosztami ich odtworzenia. 9. Przed przystąpieniem do robót budowlanych w pasie drogowym, Wykonawca ma obowiązek wprowadzić organizację ruchu na czas ich prowadzenia, zgodnie z odrębnym projektem zatwierdzonym przez Starostę Ostrowskiego. Oznakowanie należy utrzymywać w odpowiednim stanie przez cały czas prowadzenia robót. 10. Wszystkie roboty budowlane w zakresie umowy należy wykonać pod nadzorem: a) kierownika budowy posiadającego wymagane uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowanej oraz kwalifikacje niezbędne do prowadzenia robót na terenach objętych strefą ochrony konserwatorskiej i archeologicznej, b) kierownika robót elektrycznych i elektroenergetycznych posiadającego wymagane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, c) inspektora nadzoru inwestorskiego posiadającego wymagane uprawnienia i kwalifikacje do nadzorowania robót w obiektach budowlanych wpisanych do rejestru zabytków, wskazanego przez Zamawiającego, - wpisanymi do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa (lub równoważnej), posiadającymi aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. 11. Zamawiający wymaga stałej obecności na budowie kierownika budowy, w czasie wykonywania robót budowlanych. 12. Wykonawca po zakończeniu robót budowlanych jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej w dwóch egzemplarzach (dokumentację budowy, pomiary geodezyjne powykonawcze - dot. całości zagospodarowania terenu działki), dokumenty wyrobów. 13. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia na bieżąco dokumentacji fotograficznej realizowanych robót i przekazywanie jej Zamawiającemu, a w szczególności udokumentuje: stan przed przystąpieniem do wykonywania robót, ważne etapy prac oraz stan po zakończeniu robót. 14. Wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, w tym za szkody i od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z prowadzonymi pracami, na kwotę nie niższą niż wartość kontraktu brutto. 15. Przed podpisaniem umowy Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiającym harmonogram rzeczowo-finansowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy winien być tak skonstruowany aby uwzględniał rozpoczęcie wykonywania robót oraz ich zakończenie zgodnie z postanowieniami SIWZ. Harmonogram powinien uwzględniać wymagania Zmawiającego określone w SIWZ oraz w umowie i zawierać w szczególności: a) opis elementów poszczególnych robót oraz usług, b) wartość elementów poszczególnych robót oraz usług, c) terminy realizacji kolejnych etapów przedmiotu umowy, 16. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego w zależności od konieczności wprowadzenia zmian w trakcie realizacji zamówienia 17. Rozliczenie Wykonawcy nastąpi fakturami częściowymi (do wysokości 70% wynagrodzenia umownego) za określony zakres zamówienia zrealizowany na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz fakturą końcową (min. 30% wynagrodzenia umownego)na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez nadzór obu stron. Pierwsza płatność nastąpi po wykonaniu i odebraniu minimum 30% przedmiotu zamówienia. 18. Poszczególne części wynagrodzenia Wykonawcy płatne będą na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę na kwotę ustaloną w sprawdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz zatwierdzonym przez Zamawiającego, zestawieniu wartości wykonanych robót. 19. Nazwy własne materiałów, produktów, urządzeń, usług, systemów lub procesów podanych w niniejszej specyfikacji lub złącznikach (w szczególności w projektach, opisach technicznych, rysunkach oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych lub przedmiarach) służą wyłącznie do podania minimalnych wymagań i parametrów jakościowych. Zamawiający dopuszcza możliwość zastąpienia ich innymi równoważnymi produktami, materiałami, urządzeniami, usługami, systemami lub procesami o cechach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych odpowiadających lub lepszych od cech technicznych, jakościowych, funkcjonalnych wskazanych w specyfikacji lub złącznikach. Jeśli Wykonawca skorzysta ww. możliwości, musi wykazać, że oferowane przez niego produkty, materiały, urządzeniami usługi, systemy lub procesy spełniają minimalne wymagania określone przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111291-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 7 000,00 PLN (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100 PLN). 2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2018-04-30 do godz. 12:00
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca, który złożył ofertę, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. 2. Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów (dotyczy tylko sytuacji gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy P.z.p) 3. Jeżeli uprawnienie dla osób podpisujących ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo udzielone przez osoby uprawnione, figurujące w rejestrze handlowym lub innym dokumencie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Podobne przetargi

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf