Wywóz nieczystości stałych i płynnych z jednostek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 24-200 Bełżyce, Przemysłowa
 • Telefon/fax: tel. 81 516 11 37, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2019-02-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach
  Przemysłowa 44
  24-200 Bełżyce, woj. lubelskie
  tel. 81 516 11 37, , fax. -
  REGON: 43271072100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzoz1belzyce.bip.lubelskie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zdrowie

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wywóz nieczystości stałych i płynnych z jednostek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie wywozu odpadów komunalnych, nieczystości ciekłych oraz udrażnianie kanalizacji z terenu nieruchomości na której zlokalizowane są obiekty Zamawiającego oraz zapewnienie kontenerów lub pojemników o pojemnościach i typach określonych szczegółowo w załączniku nr 1 do mniejszej SIWZ w okresie 24 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90511000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: - Wykonawca winien posiadać aktualne Zezwolenie właściwego organu pozwalające na prowadzenie działalności w zakresie odbioru odpadów komunalnych lub opróżnianie zbiorników bezodpływowych właściwego ze względu na miejsce prowadzenia tej działalności dla części zadania na którą Wykonawca składa ofertę zgodnie z Ustawą z dnia 13września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2012 r. poz.391 ze zm). - Wykonawca winien posiadać stosowne Zezwolenie właściwego organu pozwalające na prowadzenie działalności na transport nieczystości (odpadów) właściwego ze względu na miejsce prowadzenia tej działalności dla części zadania na którą Wykonawca składa ofertę zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach ( Dz. U. z 2010 r. nr 185 poz.1243 z późn. zm. ).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy, 2) Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz cenowy, 3) Oryginał lub poświadczona notarialnie kopia pełnomocnictwa do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba wskazana w dokumencie wymienionym w Rozdz. VIII pkt. I.1 SIWZ. 4) W przypadku, gdy ofertę składają wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego, w myśl art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Podobne przetargi

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf