Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku w Ośrodku Całoroczny Stok Narciarski Szczęśliwice – zabudowa poziomu górnego” przy ul. Drawskiej 22 w Warszawie


Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA Samorządowy Zakład Budżetowy ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA Samorządowy Zakład Budżetowy
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-429 Warszawa, ul. Rozbrat
 • Telefon/fax: tel. 22 1627200, , fax. 22 1627239
 • Data zamieszczenia: 2018-04-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA Samorządowy Zakład Budżetowy
  ul. Rozbrat 26
  00-429 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 1627200, , fax. 22 1627239
  REGON: 017189671
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.aktywnawarszawa.waw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku w Ośrodku Całoroczny Stok Narciarski Szczęśliwice – zabudowa poziomu górnego” przy ul. Drawskiej 22 w Warszawie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku w Ośrodku Całoroczny Stok Narciarki Szczęśliwice – zabudowa poziomu górnego”. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z Umową, Opisem przedmiotu zamówienia, warunkami pozwolenia na budowę oraz Dokumentacją projektową stanowiącymi Załącznik nr 1 do SIWZ. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę pracowników wykonujących roboty budowlane na terenie budowy w trakcie realizacji zamówienia, z wyłączeniem osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 150 000,00 zł. (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100);
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa w tym zakresie warunku.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Podobne przetargi

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf