Wykonanie robót budowlanych w ośrodku dla cudzoziemców w Lininie

Urząd do Spraw Cudzoziemców ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Urząd do Spraw Cudzoziemców
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00-564 Warszawa, Koszykowa
 • Telefon/fax: tel. 22 6015496 , fax. 22 6270680
 • Data zamieszczenia: 2018-09-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd do Spraw Cudzoziemców
  Koszykowa 16
  00-564 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 6015496, fax. 22 6270680
  REGON: 1731501200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.udsc.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych w ośrodku dla cudzoziemców w Lininie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na terenie należącego do Urzędu do Spraw Cudzoziemców Ośrodka dla Cudzoziemców w Lininie (05-530 Góra Kalwaria, woj. mazowieckie), w ramach projektu nr 18/1-2015/BK-FAMI pt. „Remont ośrodka w Lininie”, współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji – „Bezpieczna przystań”, obejmujących: 1) jedną kondygnację (parter) w budynku 29 (wg podziału administracyjnego 30A), którego powierzchnię oraz zakres pomieszczeń objętych zamówieniem wyszczególniono w Projekcie budowalno-wykonawczym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, w pkt 4 pn. „Program funkcjonalno-użytkowy budynku” oznaczonym jako ETAP I - kolorem zielonym, 2) trzy kondygnacje w budynku nr 30 – parter, I i II piętro, których powierzchnię oraz zakres pomieszczeń wyszczególniono w Projekcie budowlano-wykonawczym stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ, w pkt 4 pn. „Program funkcjonalno-użytkowy budynku” oznaczonym jako ETAP I - kolorem zielonym, 3) montaż opomiarowania, o którym mowa w pkt. 5.5 obydwu Projektów budowlano-wykonawczych -Branża sanitarna dla budynków nr 29 i 30, stanowiących załączniki nr 3 i 6 do SIWZ. Instalacje mają zostać wykonane w taki sposób, aby było możliwe ich prawidłowe działanie tj. jeżeli część instalacji, bez których wymiany bądź wykonania, instalacja nie będzie działać, znajduje się na kondygnacjach innych niż objęte niniejszym zamówieniem, Wykonawca zobowiązany jest do ich wykonania. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załącznikach: a) Załącznik Nr 1 do SIWZ – Projekt budowlano-wykonawczy - Architektura. Budynek mieszkalny nr 29 (wg podziału administracyjnego 30A), b) Załącznik Nr 2 do SIWZ – Projekt budowlano-wykonawczy - Branża elektryczna. Budynek mieszkalny nr 29 (wg podziału administracyjnego 30A), c) Załącznik Nr 3 do SIWZ – Projekt budowlano-wykonawczy - Branża sanitarna. Budynek mieszkalny nr 29 (wg podziału administracyjnego 30A), d) Załącznik Nr 4 do SIWZ – Projekt budowlano-wykonawczy - Architektura. Budynek mieszkalny nr 30, e) Załącznik Nr 5 do SIWZ – Projekt budowlano-wykonawczy - Branża elektryczna. Budynek mieszkalny nr 30, f) Załącznik Nr 6 do SIWZ – Projekt budowlano-wykonawczy - Branża sanitarna. Budynek mieszkalny nr 30, g) Załącznik Nr 7 do SIWZ – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Budynki mieszkalne nr 29 i 30. 3. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca w szczególności zobowiązany będzie do: 1) wykonania przedmiotu umowy w terminie określonym w umowie, zgodnie z dokumentacją, o której mowa w SIWZ, obowiązującymi przepisami i normami technicznymi, 2) zorganizowania na własny koszt placu budowy, a w szczególności wyposażenia zaplecza budowy zgodnie z potrzebami prowadzonych prac, zorganizowania placów składowych, 3) utrzymywania na placu budowy czystości i porządku, 4) zapewnienia ochrony przeciwpożarowej, 5) spełnienia wymagań ochrony środowiska, 6) zawarcia umowy ubezpieczenia placu budowy i wszelkich urządzeń z tytułu szkód z powodu wszelkich zdarzeń losowych o charakterze nadzwyczajnym, a w szczególności pożaru, 7) usunięcia z terenu budowy wszelkich zbędnych przedmiotów, materiałów i odpadów po zakończeniu prac oraz pozostawienia terenu budowy w stanie nadającym się do użytkowania, 8) przedstawienia Zamawiającemu wszystkich atestów, świadectw dopuszczenia do eksploatacji oraz prób jakościowych instalacji, urządzeń i konstrukcji użytych w wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy, 9) sporządzenie dokumentacji powykonawczej obejmującej w szczególności: a) projekty powykonawcze, w przypadku wprowadzenia zmian do pierwotnie opracowanych projektów budowlano – wykonawczych stanowiących załączniki 1-6 do SIWZ, (Zamawiający dopuszcza naniesienie przez Wykonawcę ewentualnych zmian w pierwotnie opracowanych projektach budowlano – wykonawczych stanowiących załączniki 1-6 do SIWZ po wcześniejszym uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru), b) protokoły badań i sprawdzeń instalacji, c) dokumenty potwierdzające, że zastosowane materiały zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2016 poz. 1570, z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2016 poz. 290, z późn. zm.) i posiadają one wymagane parametry, d) oświadczenia kierowników robót budowalnych o zgodności wykonania robót z obowiązującymi przepisami oraz SIWZ, e) oświadczenia kierowników robót o doprowadzeniu terenu robót do porządku i należytego stanu zgodnie z SIWZ, 10) sporządzenia dokumentacji powykonawczej w jednym egzemplarzu w wersji papierowej oraz w jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej w formacie PDF na płycie CD/DVD. 4. W każdym przypadku opisania przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Zamawiający zastrzega, że wszystkie wykazane z nazwy w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz innych dokumentach składających się na dokumentację przetargową materiały (wyroby) należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że w przypadku wskazanych z nazwy materiałów i wyrobów Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów (wyrobów), nie gorszej jakości niż opisane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. W takim przypadku Wykonawca musi przedłożyć w ofercie odpowiednie dokumenty opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one rzeczywiście równoważne. 5. Przedmiot zamówienia wykonywany musi być z materiałów i za pomocą urządzeń dostarczonych przez Wykonawcę. Użyte materiały oraz urządzenia muszą mieć aktualne atesty, dokumenty, dopuszczające do stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Materiały i urządzenia powinny odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2016 poz. 1570, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 poz. 1332, 1529), a także wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca winien posiadać stosowne dokumenty, potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z ww. przepisami i posiadają wymagane parametry. Dokumenty te Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu najpóźniej na 5 dni przed planowanym terminem odbioru końcowego. Wszystkie materiały i urządzenia użyte przez Wykonawcę muszą być nowe i nieużywane. 6. Przed złożeniem oferty na wykonanie robót budowlanych, objętych niniejszym zamówieniem, Wykonawcy zaleca się dokonanie wizji lokalnej miejsca realizacji przedmiotu zamówienia oraz jego otoczenia w celu określenia na własną odpowiedzialność możliwości występowania wszelkiego ryzyka mających wpływ na koszty realizacji zamówienia niezbędne do przygotowania oferty. W celu dokonania wizji lokalnej w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia należy skontaktować się telefonicznie z kierownikiem administracyjnym lub z kierownikiem obiektu tel. 22 736 16 14, z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem. Nieskorzystanie z uprawnienia do dokonania wizji lokalnej przez Wykonawcę nie może stanowić podstawy formułowania jakichkolwiek roszczeń na etapie realizacji zamówienia w przypadku uznania oferty Wykonawcy za najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu. Ryzyko niewłaściwej oceny warunków istniejących w miejscu realizacji przedmiotu umowy obciąża Wykonawcę. 7. Roboty będą wykonywane w czynnym obiekcie. Prowadzenie ich będzie możliwe od poniedziałku do soboty w godzinach 6.00-22.00 z zastrzeżeniem, że roboty o znacznym natężeniu hałasu będą prowadzone w godz. 10.00-20.00. W budynkach, w których będzie prowadzony remont są zakwaterowani mieszkańcy, w związku z tym remont musi być prowadzony w budynkach naprzemiennie. Po zakończeniu robót w jednym z budynków, Zamawiający w terminie do 10 dni wykwateruje mieszkańców i udostępni Wykonawcy drugi budynek.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Zobacz pełną treść przetarguZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną