Wykonanie remontu pokrycia połaci dachowej wraz z wymianą systemu odwonienia w budynku Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku, ul. Parkowa 4a


Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej WOM w Rybniku ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej WOM w Rybniku
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 44-200 Rybnik, Parkowa
 • Telefon/fax: tel. 32 424 74 72
 • Data zamieszczenia: 2018-07-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej WOM w Rybniku
  Parkowa 4A
  44-200 Rybnik, woj. śląskie
  tel. 32 424 74 72
  REGON: 240443332
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://wom.edu.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie remontu pokrycia połaci dachowej wraz z wymianą systemu odwonienia w budynku Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku, ul. Parkowa 4a
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie remontu pokrycia połaci dachowej wraz z wymianą systemu odwonienia w budynku Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku, ul. Parkowa 4a. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności remont pokrycia dachowego budynku usytuowanego w Rybniku przy ul. Parkowej 4a. Budynek jest obiektem wolnostojącym, dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym o konstrukcji tradycyjnej, murowanej z elementami żelbetowymi. Stropodach dwudzielny, płaski kryty papą asfaltową. Ponad połacią dachową wyprowadzono kominy murowane z cegły pełnej, tynkowane z czapką betonową. Woda deszczowa odprowadzana jest systemem rynnowym poprzez rury spustowe do kanalizacji deszczowej. Zakres prac obejmuje m.in.: a) wymianę istniejącego pokrycia dachowego na nowe pokrycie z papy termozgrzewalnej modyfikowanej SBS-em podkładowej i wierzchniego krycia o łącznej powierzchni ok. 970,00 m2 b) wymianę obróbek blacharskich nadrynnowych, okalających obwodowo krawędź dachu wraz z opierzeniami kominowymi na blachę stalową ocynkowaną malowaną proszkowo o powierzchni ok. 59 m2 c) wymianę rynien o długości 61 mb i rur spustowych 8,45 x 4 = 33,8 mb na rynny i rury spustowe z blachy cynkowo-tytanowej d) wykonanie kratek wentylacyjnych w przestrzeni stropodachu 20 sztuk. e) wykonanie instalacji odgromowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45260000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz oferty zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 1 do SIWZ, z załączonym kosztorysem ofertowym, obejmującym wykonanie całości przedmiotu zamówienia. 2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, Wykonawca przedłoży wraz z ofertą odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. 3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia składa także oświadczenie w zakresie dotyczącym sekcji III.3 i III.4, wskazując w nim te podmioty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Podobne przetargi

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf