Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego w Szczecinie przy ul. Sadowskiego 6 m. 5.

AMW Towarzystwo Budownictwa Społecznego "KWATERA" Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: AMW Towarzystwo Budownictwa Społecznego "KWATERA" Spółka z o.o.
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 02-516 Warszawa, Starościńska
 • Telefon/fax: tel. 22 379 45 45 , fax. 22 379 45 43
 • Data zamieszczenia: 2018-09-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: AMW Towarzystwo Budownictwa Społecznego "KWATERA" Spółka z o.o.
  Starościńska 1
  02-516 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 379 45 45, fax. 22 379 45 43
  REGON: 015296322
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.amwkwatera.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego w Szczecinie przy ul. Sadowskiego 6 m. 5.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego w Szczecinie przy ul. Sadowskiego 6 m. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do SIWZ - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiary (załącznik nr 2 do umowy).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Zobacz pełną treść przetarguZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną