Wykonanie przebudowy instalacji wodociągowej w budynkach przychodni SPZZLO Warszawa – Żoliborz


Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 01637 Warszawa, ul. Szajnochy
 • Telefon/fax: tel. 228 335 888 , fax. 228 335 882
 • Data zamieszczenia: 2018-07-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz
  ul. Szajnochy 8
  01637 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 228 335 888, fax. 228 335 882
  REGON: 31409800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.spzzlo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie przebudowy instalacji wodociągowej w budynkach przychodni SPZZLO Warszawa – Żoliborz
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w dwóch budynkach przychodni SPZZLO Warszawa – Żoliborz. Zamówienie zostało podzielone na dwie części obejmujące: część nr 1 - wykonanie przebudowy instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku przychodni przy ul. Szajnochy 8, część nr 2 - wykonanie przebudowy instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku przychodni przy ul. Kochanowskiego 19. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej składającej się z projektu budowlanego, projektu budowlano- wykonawczego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiaru robót
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: Część nr 1 - 5 000 zł (słownie złotych: pięć tysięcy). Część nr 2 - 3 000 zł (słownie złotych: trzy tysiące). W przypadku składania oferty na dwie części Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium na łączną kwotę 8 000 zł (słownie złotych: osiem tysięcy). 2. Wadium wnoszone jest w walucie polskiej. Wadium może zostać wniesione w następujących formach: 1) w pieniądzu; 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) w gwarancjach bankowych; 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości /Dz. U. z 2016 r. poz. 359./ 3. Wadium wnoszone w pieniądzach należy wpłacić lub przelać na konto Zamawiającego w banku PKO S.A. konto nr 87 1240 6247 1111 0000 4973 0425 z adnotacją: „Wadium – Instalacja p.poż (13/R/2018)”. 4. Wadium w pieniądzu należy wpłacić na konto przed upływem terminu składania ofert i kserokopię dołączyć do dokumentacji. 5. Wszelkie gwarancje w oryginale należy dołączyć do oferty. Gwarancja ma być nieodwołalna, bezwarunkowa oraz na pierwsze żądanie. 6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami zgodnie z art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Podobne przetargi

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf