Usługa wywozu odpadów komunalnych z uwzględnieniem segregacji z obiektów filii DPS w Stężycy Nadwieprzańskiej i w Ostrowie Krupskim


Dom Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II w Krasnymstawie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II w Krasnymstawie
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 22300 Krasnystaw, ul. Kwiatowa
 • Telefon/fax: tel. 82 576 32 15 , fax. 82 576 10 84
 • Data zamieszczenia: 2018-03-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II w Krasnymstawie
  ul. Kwiatowa 1
  22300 Krasnystaw, woj. lubelskie
  tel. 82 576 32 15, fax. 82 576 10 84
  REGON: 65459800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dpskrasnystaw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa wywozu odpadów komunalnych z uwzględnieniem segregacji z obiektów filii DPS w Stężycy Nadwieprzańskiej i w Ostrowie Krupskim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: „Usługa wywozu odpadów komunalnych z uwzględnieniem segregacji z obiektów filii DPS w Stężycy Nadwieprzańskiej i w Ostrowie Krupskim”. Wykonawca zamówienia winien zapewnić nieodpłatnie pojemniki na odpady komunalne zmieszane oraz pojemniki na odpady segregowane. Szacunkowy zakres zamówienia wynosi łącznie z obu obiektów 119 m3 odpadów (po ok. 50 %), w 12-miesięcznym okresie wykonywania usługi. Zakres zamówienia został wymieniony i opisany w Formularzu cenowym, stanowiącym Załącznik nr 2 dla Części 2 do SIWZ. Każdorazowe zlecenie wywozu, wykonawca zrealizuje niezwłocznie od momentu przekazania zlecenia. Formularz cenowy (Załącznik nr 2) określa standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a ustawy Pzp, odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia. 2. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 3. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 91a ust.1 ustawy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90511000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22, ust.1 dotyczące: - kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, - sytuacji ekonomicznej lub finansowej, - zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uznaje, że wykonawca wstępnie spełnia warunki udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie złożonego oświadczenia wykonawcy - Załącznik nr 4 do SIWZ. Zamawiający będzie wymagał, aby Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona najwyżej, złożył w wyznaczonym terminie, aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbioru, transportu oraz przekazania odpadów do miejsca składowania lub unieszkodliwiania.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Podobne przetargi

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf