Usługa wsparcia serwisowego oraz asysty technicznej dla platformy pamięci masowych i sieci SAN Repozytorium Cyfrowego Biblioteki Narodowej


Biblioteka Narodowa ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Biblioteka Narodowa
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 02-086 Warszawa, al. Niepodległości
 • Telefon/fax: tel. 22 6082271 , fax. 22 6082624
 • Data zamieszczenia: 2018-04-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Biblioteka Narodowa
  al. Niepodległości 213
  02-086 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 6082271, fax. 22 6082624
  REGON: 000275955
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bn.org.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa wsparcia serwisowego oraz asysty technicznej dla platformy pamięci masowych i sieci SAN Repozytorium Cyfrowego Biblioteki Narodowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług wsparcia serwisowego oraz asysty technicznej dla platformy pamięci masowych i sieci SAN Repozytorium Cyfrowego Biblioteki Narodowej w Warszawie zgodnie z „Opisem Przedmiotu Zamówienia”, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Zamawiający wymaga, aby realizacja przedmiotu zamówienia nastąpiła na warunkach i zasadach określonych we Wzorze umowy (Załącznik nr 2 do SIWZ) wraz z załącznikami oraz zgodnie z wymaganiami określonymi w „Opisie Przedmiotu Zamówienia” (Załącznik nr 1 do SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72591000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Na mocy art. 45 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium. 2. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 18 000,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych). 3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015r.poz. 978 i 1240). 5. W przypadku wadium wnoszonego w innej formie niż w pieniądzu, dokument „wadialny” powinien zawierać zapis, że wadium dotyczy przetargu nieograniczonego, znak sprawy XIV/264/3/18, pod nazwą: „Usługa wsparcia serwisowego oraz asysty technicznej dla platformy pamięci masowych i sieci SAN Repozytorium Cyfrowego Biblioteki Narodowej”. 6. Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany jest wpłacić przelewem na poniższy rachunek bankowy Zamawiającego (konto Biblioteki Narodowej): 56 1130 1017 0020 1461 0620 0005. Tytuł przelewu powinien zawierać następujący zapis: "Wadium dot. przetargu nieogr., zn. spr. XIV/264/3/18– Usł. wsp. serwis. oraz as. tech. dla plat. pam. mas. i sieci SAN Rep. Cyfr. Bibl. Nar.”. 7. Gwarancje lub poręczenia Wykonawca zobowiązany jest złożyć w oryginale w siedzibie Zamawiającego wraz z ofertą (w osobnej, opisanej kopercie), al. Niepodległości 213; 02-086 Warszawa, w pokoju 283 (Kancelaria). Ponadto zaleca się, aby Wykonawca załączył do oferty kopię dokumentu wadialnego/dowód wniesienia wadium, np. kopię wniesionej gwarancji, poręczenia lub polecenia przelewu. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium Wykonawcy w przypadkach przewidzianych w art. 46 ust. 4a ustawy Pzp oraz art. 46 ust. 5 ustawy Pzp. 9. Wadium wniesione w formie gwarancji lub poręczeń musi zawierać w swojej treści zobowiązanie Gwaranta lub Poręczyciela do wypłaty sumy wadium na żądanie (wystąpienie, wniosek) Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a ustawy Pzp i w art. 46 ust. 5 ustawy Pzp poprzez określenie przypadku zatrzymania wadium lub wskazanie co najmniej przepisów, tj. art. 46 ust. 4a ustawy Pzp oraz art. 46 ust. 5 ustawy Pzp. 10. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy, zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp. 11. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp. 12. W przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczeń i sporządzonych w języku obcym, Zamawiający żąda, aby do oferty lub w miejsce wskazane w ust. 7 zostało złożone jego tłumaczenie na język polski w oryginale podpisane przez Wykonawcę lub w postaci kopii tłumaczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innego podmiotu w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą zobowiązania tego podmiotu albo innego dokumentu służącego wykazaniu udostępnienia Wykonawcy potencjału przez ten podmiot w zakresie określonym w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp. Zgodnie z art. 22a ust. 2 ustawy Pzp, Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 2. W przypadku, gdy oferta oraz dołączone do niej żądane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty są podpisane przez osobę niewymienioną jako osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy w ogólnodostępnych rejestrach – dokumentach rejestrowych Wykonawcy (np. KRS, CEIDG), Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą stosownego pełnomocnictwa dla tej osoby. Szczegółowe wymagania dotyczące pełnomocnictwa opisano w Rozdziale XI SIWZ. 3. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, jest obowiązany złożyć Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej, co Wykonawcy, którzy złożyli odrębne oferty, grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 184, 1618 i 1634), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wzór oświadczenia, o którym mowa, zostanie zamieszczony na stronie internetowej przez Zamawiającego jednocześnie z zamieszczeniem informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacja z otwarcia ofert).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Podobne przetargi

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf