Usługa odbierania i transportu odpadów komunalnych z terenu Gminy Nowa Wieś Lęborska


Gmina Nowa Wieś Lęborska ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Nowa Wieś Lęborska
 • Województwo: pomorskie
 • Adres: 84351 Nowa Wieś Lęborska, ul. Grunwaldzka
 • Telefon/fax: tel. 059 8612428 w. 34 , fax. 598 612 164
 • Data zamieszczenia: 2018-01-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Nowa Wieś Lęborska
  ul. Grunwaldzka 24
  84351 Nowa Wieś Lęborska, woj. pomorskie
  tel. 059 8612428 w. 34, fax. 598 612 164
  REGON: 77097976600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.nwl.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa odbierania i transportu odpadów komunalnych z terenu Gminy Nowa Wieś Lęborska
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa odbierania odpadów komunalnych oraz ich transport do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych Czarnówko (RIPOK Czarnówko) wskazanej w „Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2022” 1.1. Powstałych i zebranych na wszystkich nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych w granicach administracyjnych Gminy Nowa Wieś Lęborska. 1.2. Powstałych i zebranych na wszystkich nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, z wyłączeniem właścicieli nieruchomości, na których znajdują się cmentarze oraz rodzinne ogrody działkowe, położonych w granicach administracyjnych Gminy Nowa Wieś Lęborska. 1.3. Powstałych i zebranych na wszystkich nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, użytkowane jedynie przez część roku, położonych w granicach administracyjnych Gminy Nowa Wieś Lęborska. 1.4 Wykonawca będzie wykonywał usługę odbioru odpadów komunalnych wg przyjętego, zatwierdzonego i obowiązującego harmonogramu na 2018r. w gminie Nowa Wieś Lęborska wg. załącznika nr 2 do SOPZ. 1. Ogólne informacje o gminie Nowa Wieś Lęborska 1.1. Na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, ustalono, że na terenie gminy jest ok. 3312 właścicieli nieruchomości i 16 budynków wielolokalowych (spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe). 2. Rodzaje i ilości odpadów komunalnych odebranych na terenie gminy Nowa Wieś Lęborska w 2016 r. i pierwszym półroczu 2017 r. Tabela 8. Rodzaje i ilości odpadów komunalnych odebranych na terenie gminy Nowa Wieś Lęborska w 2016 r. i pierwszym półroczu 2017 r. (bez PSZOK-u). Kod odebranych odpadów komunalnych Rodzaj odebranych odpadów komunalnych Masa odebranych odpadów komunalnych z terenu j gminy w 2016 r. [Mg] Masa odebranych odpadów komunalnych z terenu j gminy od I do VI 2017 r. [Mg] 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 0,53 - 15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 0,080 - 15 01 04 Opakowania z metali 0,200 - 15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 299,160 152,07 15 01 07 Opakowania ze szkła 187,19 92,940 16 01 03 Zużyte opony 5,55 1,360 17 04 07 Mieszaniny metali 0,400 - 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 202,030 107,100 20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji 29,35 4,880 20 03 01 Niesegregowane (zmieszane)odpady komunalne 2 386,520 1230,33 20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 95,78 89,400 20 01 23* Urządzenia zawierające freony 3,300 - 20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki 4,400 - 20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 4,660 - 20 01 40 Metale 2,830 - Dane przedstawione w tabeli zostały przygotowane przez zamawiającego w oparciu o dane ze sprawozdań przekazanych przez przedsiębiorców odbierających odpady komunalne na terenie gminy Nowa Wieś Lęborska w 2016r. i pierwszym półroczu 2017r. Ilość wytworzonych na terenie gminy Nowa Wieś Lęborska odpadów komunalnych nie jest zależna od zamawiającego. Podane powyżej ilości należy traktować jako orientacyjne. Podane ilości mogą ulec zmianie stosowanie do rzeczywistych ilości wytworzonych odpadów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90500000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 16.000,00 złotych. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek jeżeli: 1) posiada wpis do Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych o kodach wymienionych poniżej od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nowa Wieś Lęborska. W przypadku oferty wspólnej Wykonawców, warunek można spełnić łącznie. 2) posiada zezwolenie na transport odpadów, wydane przez właściwy organ, zgodnie z art. 233 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach lub wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 w związku z art. 233 ww. ustawy w niezbędnym zakresie, tj. min: Kod odpadu - Rodzaje odpadów 15 01 01 - opakowania z papieru i tektury 15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych 15 01 04 - opakowania z metali 15 01 05 - opakowania wielomateriałowe 15 01 06 - zmieszane odpady opakowaniowe 15 01 07 - opakowania ze szkła 15 01 10 - opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zabezpieczone 16 01 03 - zużyte opony 19 12 12 - Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 20 01 01 - papier i tektura 20 01 02 - szkło 20 01 08 - odpady zielone 20 01 13 - rozpuszczalniki 20 01 19 - środki ochrony roślin 20 01 21 - lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć 20 01 23 - urządzenia zawierające freony 20 01 27 - Farby, tłuszcze, farby drukarskie, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne 20 01 28 - Farby, tłuszcze, farby drukarskie, lepiszcze i żywice inne niż 20 01 27 20 01 29 - Detergenty zawierające substancje niebezpieczne 20 01 30 - Detergenty inne niż 200129 20 01 33 - Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 160601,160602 lub 160603 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie 20 01 34 - baterie i akumulatory inne niż 200133 20 01 40 - metale 20 01 36 - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 i 20 01 35 20 01 35 - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki 20 01 39 - tworzywa sztuczne 20 01 80 - środki ochrony roślin inne niż wymienione w 200119 20 02 01 - odpady ulegające biodegradacji 20 03 01 - odpady zmieszane 20 03 07 - odpady wielkogabarytowe, 20 03 99 - odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Pełnomocnictwo do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy - jeżeli umocowanie do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Podobne przetargi

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf