Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Sieraków, Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Sierakowie oraz ubezpieczenie łodzi żeglugi śródlądowej Gminy Sieraków


Gmina Sieraków ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Sieraków
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 64410 Sieraków, ul. 8 Stycznia
 • Telefon/fax: tel. 612 953 011 , fax. 612 955 898
 • Data zamieszczenia: 2018-01-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Sieraków
  ul. 8 Stycznia 38
  64410 Sieraków, woj. wielkopolskie
  tel. 612 953 011, fax. 612 955 898
  REGON: 63125892200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sierakow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Sieraków, Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Sierakowie oraz ubezpieczenie łodzi żeglugi śródlądowej Gminy Sieraków
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego Gminy Sieraków. Zamówienie obejmuje: a. usługi ubezpieczenia od ognia b. usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów c. usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty d. usługi ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej e. usługi ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków f. usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych 2. Zakres przedmiotu zamówienia, a także szczególne warunki ubezpieczenia wymagane przez Zamawiającego oraz zakres ryzyk dodatkowych podlegających ocenie, określono w załączniku nr 5, A4, A5 oraz B4, B5 oraz C4,C5. Wszelkie warunki określone w SIWZ mają pierwszeństwo przed postanowieniami zawartymi w ogólnych warunkach ubezpieczeń. Ustala się, że w razie rozbieżności pomiędzy warunkami ubezpieczenia wynikającymi z ww. postanowień zastosowanie znajdzie rozwiązanie, które będzie korzystniejsze dla Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca posiada: - mający siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie nie będącym członkiem Unii Europejskiej wykażą, że posiadają zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego (wcześniej Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych), bądź Ministra Finansów, jeżeli uzyskali zezwolenie przed 1 stycznia 2004 w zakresie wszystkich grup ryzyk objętych przedmiotem zamówienia – zgodnie z ustawą 11 września 2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. 2015. 1844 z późn. zm.) , - mający siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ale w państwie będącym członkiem Unii Europejskiej wykażą, że posiadają zezwolenie organu nadzoru kraju w którym mają siedzibę, w zakresie wszystkich grup ryzyk objętych przedmiotem zamówienia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oferta winna zawierać wypełniony „Formularz Ofertowy” oraz niżej wymienione dokumenty: a) Załączniki nr: 3 i 4 (załącznik nr 4 należy złożyć w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji albo od zamieszczenia na stronie internetowej informacji o treści złożonych ofert) do SIWZ. b) Wyszczególnienie zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia z podaniem kosztu ubezpieczenia poszczególnych ryzyk oraz łącznej wartości zamówienia - wzór dokumentu stanowią załączniki nr A 1 i B1 do SIWZ c) Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie - wzór dokumentu stanowią załączniki nr A2 i B2 do SIWZ d) Ogólne Warunki Ubezpieczeń Wykonawcy w zakresie ryzyk objętych przedmiotem zamówienia. 2. Jeżeli zasady reprezentacji nie wynikają jednoznacznie z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego), wymaga się złożenia pełnomocnictwa w formie oryginału lub potwierdzonej notarialnie kopii, wskazującego osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. 3. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców składających ofertę wspólną w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii. 4. Jeżeli Wykonawca zastrzega niejawność informacji stanowiących treść oferty, na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zobowiązany jest załączyć do oferty wypełniony i podpisany załącznik nr 3 do SIWZ oraz wpiąć dokumenty, których treść stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w nieprzejrzyste folie. Niedopełnienie zafoliowania skutkuje jawnością całej oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf