Termomodernizacja budynków SM NASZA w Sosnowcu przy ul. Struga 44-48, Hutniczej 1, 4, 5, Suchej 19, Lwowskiej 1-3, Zbaraskiej 1, 3, Reymonta 4, Czeladzkiej 21, Mościckiego 22, POIS.01.07.01-00-0085/17


Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nasza" ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nasza"
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 41200 Sosnowiec, ul. Stanisława Staszica
 • Telefon/fax: tel. 32 266 86 11 , fax. 32 266 86 11 w. 22
 • Data zamieszczenia: 2018-03-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nasza"
  ul. Stanisława Staszica
  41200 Sosnowiec, woj. śląskie
  tel. 32 266 86 11, fax. 32 266 86 11 w. 22
  REGON: 27259943400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.smnasza.sosnowiec.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: spółdzielnia mieszkaniowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Termomodernizacja budynków SM NASZA w Sosnowcu przy ul. Struga 44-48, Hutniczej 1, 4, 5, Suchej 19, Lwowskiej 1-3, Zbaraskiej 1, 3, Reymonta 4, Czeladzkiej 21, Mościckiego 22, POIS.01.07.01-00-0085/17
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa termomodernizacja 11 budynków wielorodzinnych mieszkaniowych wraz pracami towarzyszącymi (pozaaudytowymi). Wykaz prac znajduje się w Załączniku Nr 12 do SIWZ. W ramach przedmiotu zamówienia zostaną wykonane następujące prace, tj. miedzy innymi wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych, dachów, stropodachu i wymianie stolarki okiennej. Do wykonania docieplenia ścian jako wzorcową przyjęto metodę lekką mokrą bezspoinowy system ociepleń. Prace będą wykonywane na 11 budynkach mieszkalnych wielorodzinnych zrealizowanych w technologii tradycyjnej, murowanej. Dokładny opis stanu dotychczasowego i istniejącej technologii (z podaniem parametrów technicznych) zawiera Załącznik Nr 10 do SIWZ. Szczegółowy przedmiot zamówienia opisuje dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót. Zamówienie należy zrealizować zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiarem robót, obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego, normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. Zamawiający wymaga udzielenia, co najmniej trzyletniej gwarancji na wykonanie robót objętych niniejszym zamówieniem. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na wybrane części. Maksymalna ilość części, na które zamówienie może zostać udzielone jednemu Wykonawcy: 5 części. Część 1 budynek przy ulicy Mościckiego 22, Część 2 budynek przy ulicy Sucha 19, Lwowska 1-3, Zbaraska 1, Zbaraska 3, Część 3 budynek przy ulicy Hutnicza 1, Hutnicza 4, Hutnicza 5, Część 4 budynek przy ulicy Struga 44-48, Część 5 budynek przy ulicy Reymonta 4, Czeladzka 21. Dokładny opis stanu dotychczasowego i istniejącej technologii zawarto w Załączniku Nr 10 do SIWZ. Dokładny opis stanu przewidywanego: wybranej technologii i proponowanych rozwiązań oraz obiektów wchodzących w skład zadania i ich charakterystyki technicznej zawarto w Załączniku Nr 11 do niniejszej SIWZ. Wykaz przewidzianych do realizacji robót budowlanych opracowany na podstawie kosztorysów zawarto w Załączniku Nr 12 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów i osiągnięcia zakładanego celu zastosowania tego materiału lub urządzenia w sposób nie gorszy niż określony w dokumentacji. Ilekroć w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oraz w załącznikach, przedmiot zamówienia został określony poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, intencją Zamawiającego było przedstawienie „typu” produktu, materiału bądź technologii; w takim przypadku Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych; zaoferowane rozwiązania równoważne (urządzenia, sprzęt lub materiały) będą posiadały parametry nie gorsze niż te, określone przez Zamawiającego. W przypadku powoływania się przez Zamawiającego na normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych (certyfikaty) odnoszące się do przedmiotu zamówienia, dopuszcza się rozwiązania równoważne do opisanych przez Zamawiającego. Zamawiający w zakresie przywołanych w dokumentacji norm wskazuje, iż wymagana norma stanowi wymóg „co najmniej” i dopuszcza przedmiot zamówienia posiadający normy wyższe, równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Jeżeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów - Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy PZP, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji, Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia Załącznika Nr 13 do SIWZ oraz stosownych dokumentów uwiarygodniających te materiały i urządzenia. Złożone wyżej wskazane dokumenty będą podlegały ocenie przez autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o akceptacji „równoważników” lub odrzuceniu oferty z powodu ich „nie równoważności”. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres co najmniej 36 miesięcy nie dłuższy jednak niż 60 miesięcy. licząc od dnia odbioru końcowego robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45210000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Termin składania ofert określono na dzień 26.03.2018 r. do godz. 10:00. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu Zamawiający uznaje za prawidłowy termin jego wniesienia datę wpływu na konto Zamawiającego. Wykonawca ponosi wszelkie ryzyko związane ze skutecznością dostarczenia Zamawiającemu wadium i konsekwencje jego ewentualnego braku przed terminem składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. Posłużenie się przez ustawodawcę sformułowaniem «wpłacać na rachunek» jest równoznaczne z koniecznością zaksięgowania środków pieniężnych na wskazanym rachunku. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego, tj. na rachunek: Spółdzielni Getin Bank 98 1560 1166 0000 9100 0011 6040 z adnotacją: Wadium – Przetarg „Termomodernizacja budynków mieszkalnych usytuowanych w Sosnowcu należących do zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „NASZA”, numer sprawy 1/ZP/2018 Część I budynek przy ulicy Mościckiego 22*, Część II budynek przy ulicy Sucha 19, Lwowska 1-3, Zbaraska 1, Zbaraska 3*, Część III budynek przy ulicy Hutnicza 1, Hutnicza 4, Hutnicza 5*, Część IV budynek przy ulicy Struga 44-48*, Część V budynek przy ulicy Reymonta 4, Czeladzka 21*. * Wykonawca zobowiązany jest wskazać i zaznaczyć, na którą część wnosi wadium. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu; poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz 2017 r. poz. 1089). Wadium wniesione w postaci innej niż pieniądz powinno zawierać klauzulę, iż jest nieodwołalne, bezwarunkowe i będzie wypłacone na każde żądanie Zamawiającego, gdy zaistnieje przesłanka określona w art. 46 ust. 4a bądź ust. 5 ustawy PZP. Dokument wniesienia wadium w pieniądzu zaleca się dołączyć do oferty. W przypadku gdy wadium wnoszone jest w formie innej niż pieniądz, oryginał dokumentu należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „NASZA” przy ul. Staszica 19A w Sosnowcu, a ponadto potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kserokopię dokumentu zaleca się dołączyć do oferty. Wysokość wadium: Część I budynek przy ulicy Mościckiego 22 – 20.000,00 zł, (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych), Część II budynek przy ulicy Sucha 19, Lwowska 1-3, Zbaraska 1, Zbaraska 3 - 30.000,00 zł, (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych), Część III budynek przy ulicy Hutnicza 1, Hutnicza 4, Hutnicza 5 - 30.000,00 zł, (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych), Część IV budynek przy ulicy Struga 44-48 - 20.000,00 zł, (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych), Część V budynek przy ulicy Reymonta 4,Czeladzka 21 - 20.000,00 zł, (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia Wykonawca musi wnieść wadium w wysokości odpowiadającej sumie właściwej dla części, na które składa ofertę. Zwrot wadium. Zamawiający zwraca wadium zgodnie z art. 46 ustawy PZP: 1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy PZP. 2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 3. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 4. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy PZP, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 5. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Zatrzymanie wadium. W myśl art. 46 ust. 4a ustawy PZP Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. W myśl art. 46 ust. 5 ustawy PZP Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków w postępowaniu w powyższym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. Jeżeli okaże się to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. Stosowne oryginalne lub notarialnie poświadczone pełnomocnictwo lub inny stosowny dokument, jeżeli oferta podpisywana jest przez pełnomocnika lub też w przypadku, gdy umocowanie do podpisania oferty nie wynika z dokumentu rejestrowego Wykonawcy. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt 2.1 SIWZ. Składa również zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – załącznik nr 15 do SIWZ; W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. Oświadczenie o zastosowanych materiałach i urządzeniach równoważnych wg wzoru załącznik Nr 13 do SIWZ oraz stosowne dokumenty uwiarygodniające materiały i urządzenia równoważne. Tabele elementów dla każdego z zadań I-V– załącznik nr 12 do SIWZ. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej https://www.smnasza.sosnowiec.pl / informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Podobne przetargi

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf