Świadczenie usług w zakresie realizacji projektów w ramach Programu Master, w szczególności projektów z obszaru nowych mediów.


Instytut Adama Mickiewicza ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Instytut Adama Mickiewicza
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00560 Warszawa, ul. Mokotowska
 • Telefon/fax: tel. 224 476 100 , fax. 224 476 152
 • Data zamieszczenia: 2018-01-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Adama Mickiewicza
  ul. Mokotowska 25
  00560 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 224 476 100, fax. 224 476 152
  REGON: 14047007100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.iam.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa Instytucja Kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług w zakresie realizacji projektów w ramach Programu Master, w szczególności projektów z obszaru nowych mediów.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie realizacji projektów w ramach Programu Master, w szczególności projektów z obszaru nowych mediów. Szczegółowy opis usług: 1. Koordynacja projektów organizowanych w ramach MP Master Projekt, w szczególności projektów z obszaru nowych mediów; 2. Współpraca z polskimi i zagranicznymi instytucjami kultury w zakresie realizacji projektów realizowanych przez IAM; 3. Organizacja podprojektów, działań, wydarzeń, zdarzeń realizowanych w ramach MP Master Projekt, w szczególności projektów z obszaru nowych mediów; 4. Prowadzenie dokumentacji realizowanych projektów; 5. Pomoc logistyczna i produkcyjna przy produkcji projektów, w szczególności projektów z obszaru nowych mediów; 6. Inicjowanie i planowanie projektów w ramach MP Master Projekt, w szczególności projektów z obszaru nowych mediów; 7. Prowadzenie kalendarza spotkań służbowych związanych z realizacją projektów w Xpertisie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79500000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w ww. zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Podobne przetargi

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf