Świadczenie usług stałej konserwacji i napraw urządzeń stomatologicznych, protetycznych i medycznych w „Mazowieckim Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. w Warszawie


Mazowieckie Centrum Stomatologii Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Mazowieckie Centrum Stomatologii Sp. z o.o.
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 00301 Warszawa, ul. Nowy Zjazd
 • Telefon/fax: tel. 22 55 69 400 , fax. 22 55 69 403
 • Data zamieszczenia: 2018-01-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Mazowieckie Centrum Stomatologii Sp. z o.o.
  ul. Nowy Zjazd 1
  00301 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 55 69 400, fax. 22 55 69 403
  REGON: 14204948200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: ww.mcs-przychodnia.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot leczniczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług stałej konserwacji i napraw urządzeń stomatologicznych, protetycznych i medycznych w „Mazowieckim Centrum Stomatologii” Sp. z o.o. w Warszawie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług stałej konserwacji i napraw urządzeń stomatologicznych, protetycznych, medycznych w Mazowieckim Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie w rodzajach i zakresie określonym w SIWZ - Część 1 - Stała konserwacja i naprawa urządzeń stomatologicznych; Część 2 - Stała konserwacja i naprawa urządzeń protetycznych; Część 3- Stała konserwacja i naprawa urządzeń medycznych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50421000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający żąda następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu: 1) W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1a Ustawy Wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunków, sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ (Wykonawca może złożyć oświadczenie na własnym druku, którego treść i układ graficzny muszą być zgodne z drukiem załączonym do SIWZ); 2) Kopii polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwoty nie niższe niż określone w rozdziale VIII ust. 3 pkt 3. Do polisy należy dołączyć dowód opłacenia składki, jeżeli z samego dokumentu polisy nie wynika fakt jej opłacenia. 2. Ponadto Zamawiający wymaga złożenia: 1) Formularza oferty stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ; 2) Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego Załączniki 1.1; 1.2; 1.3 do SIWZ ( w zależności od wybranej części)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Podobne przetargi

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf