SVA/NDM/4620-45/2018: Wykonanie robót budowlanych polegających na przełożeniu kabli i urządzeń z kontenerów do budynku nr 8 przy ul. Marsa 80 w Warszawie, zlokalizowanym na terenie Jednostki Wojskowej nr 2305 wraz z podłączeniem i uruchomieniem - zad. 70026.


AMW SINEVIA Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Zamawiający: AMW SINEVIA Sp. z o.o.
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Ignacego Paderewskiego
 • Telefon/fax: tel. 22 101 21 00 do 03 , fax. 22 101 21 04
 • Data zamieszczenia: 2018-04-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: AMW SINEVIA Sp. z o.o.
  ul. Ignacego Paderewskiego 6
  05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, woj. mazowieckie
  tel. 22 101 21 00 do 03, fax. 22 101 21 04
  REGON: 14298987700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.amwsinevia.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  SVA/NDM/4620-45/2018: Wykonanie robót budowlanych polegających na przełożeniu kabli i urządzeń z kontenerów do budynku nr 8 przy ul. Marsa 80 w Warszawie, zlokalizowanym na terenie Jednostki Wojskowej nr 2305 wraz z podłączeniem i uruchomieniem - zad. 70026.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przełożeniu kabli i urządzeń z kontenerów do budynku nr 8 przy ul. Marsa 80 w Warszawie, zlokalizowanym na terenie Jednostki Wojskowej nr 2305 wraz z podłączeniem i uruchomieniem. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a) ustawy wymaga zatrudnienia, przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia z wyjątkiem osób sprawujących samodzielne funkcje w budownictwie, zgodnie z art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666). Zamawiający nie określa wymiaru etatu. Czynności osób zatrudnionych w ramach umów o pracę, są określone w dokumentacji projektowej. Szczegółowy zakres zamówienia ujęty jest w dokumentacji projektowej o klauzuli „POUFNE” dostępnej w siedzibie Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada: 1) Ważną koncesję organu koncesyjnego MSWiA (MSW) na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie zabezpieczeń technicznych – zgodnie z art. 15 ust. 1 Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia – co potwierdzi składając potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię koncesji. 2) Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego min. II stopnia o klauzuli poufne – potwierdzającego zdolność do ochrony informacji niejawnych zgodnie z art. 55 ust. 1 Ustawy o ochronie informacji niejawnych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Podobne przetargi

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf