Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Białymstoku


Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2
 • Województwo: podlaskie
 • Adres: 15-337 Białystok, Pułaskiego
 • Telefon/fax: tel. 85 7465505 , fax. 85 7465630
 • Data zamieszczenia: 2018-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2
  Pułaskiego 25
  15-337 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 85 7465505, fax. 85 7465630
  REGON: 367066167

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Białymstoku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Białymstoku przy ul. Pułaskiego 25 w Białymstoku. 2. Zakres zamówienia obejmuje 7 części: 1) I część - mięso, drób, kiełbasy, wędliny, 2) II część - warzywa, owoce, ziemniaki, jaja, 3) III część - mleko i produkty mleczne, 4) IV część - produkty spożywcze różne, 5) V część - pieczywo i artykuły piekarskie, 6) VI część - mrożonki warzywne i owocowe, 7) VII część - ryby mrożone. 3. Rodzaj artykułów żywnościowych i ich przewidywana ilość w okresie obowiązywania umowy w poszczególnych częściach zamówienia zostały opisane w zestawieniach rodzajowo-ilościowych (formularzach cenowych), stanowiących zał. nr 1-7 do SIWZ. Przewidywane ilości produktów w zestawieniach rodzajowo – ilościowych zostały podane w celu obliczenia ceny ofertowej i określenia maksymalnego pułapu wartości zobowiązania wobec wykonawcy w każdej części zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: nie dotyczy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy wykonawca, w celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, zobowiązany jest złożyć do oferty oddzielnie oświadczenie wstępne, o którym mowa w Rozdz. VII pkt 1 SIWZ (na lub wg załącznika nr 9 do SIWZ); 2. W przypadku, gdy wykonawca, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polega na zasobach innych podmiotów, wykonawca zobowiązany jest: 1) zamieścić informacje o tych podmiotach we wstępnym oświadczeniu wykonawcy, składanym na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy, dotyczącym spełnienia warunków udziału w postępowaniu i niepodlegania wykluczeniu (na lub wg załącznika nr 9 do SIWZ); 2) złożyć oświadczenie, że w stosunku do podmiotu, na którego zasoby powołuje się w niniejszym postępowaniu, nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania (w załączniku nr 9 do SIWZ), 3) złożyć dokumenty, w szczególności zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (na lub wg załącznika nr 12 do SIWZ), które określa w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego. 3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wraz z innymi wykonawcami, którzy złożyli oferty w tym postępowaniu (na lub wg załącznika nr 10 do SIWZ). W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Podobne przetargi

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf