„Sprawowanie nadzoru autorskiego i inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Budowa systemu kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Pobiednik Mały, Pobiednik Wielki”


Urząd Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Urząd Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
 • Województwo: małopolskie
 • Adres: 32125 Wawrzeńczyce, Wawrzeńczyce
 • Telefon/fax: tel. 0-12 2874003, 2874007 , fax. 0-12 2874003, 2874007
 • Data zamieszczenia: 2018-04-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
  Wawrzeńczyce 57
  32125 Wawrzeńczyce, woj. małopolskie
  tel. 0-12 2874003, 2874007, fax. 0-12 2874003, 2874007
  REGON: 53229200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.igwa.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Sprawowanie nadzoru autorskiego i inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Budowa systemu kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Pobiednik Mały, Pobiednik Wielki”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na sprawowaniu nadzoru autorskiego i inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Pobiednik Mały, Pobiednik Wielki”. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części: CZĘŚĆ I - Usługa polegająca na pełnieniu nadzoru autorskiego nad wykonaniem robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Pobiednik Mały, Pobiednik Wielki”. Zakres robót budowlanych, dla których sprawowany będzie nadzór autorski według dokumentacji projektowej oraz SIWZ został zamieszczony na stronie internetowej Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce pod adresem: http://www.igwa.pl/art,879,budowa-systemu-kanalizacji-sanitarnej-dla-miejscowosci-pobiednik-maly-pobiednik-wielki w postępowaniu na udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Pobiednik Mały, Pobiednik Wielki”, nr sprawy: GK.271.1.2018. CZĘŚĆ II - Usługa polegająca na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalnościach - konstrukcyjno-budowlanej, sieci kanalizacyjne, instalacyjno-sanitarnej, instalacyjno-elektrycznej, drogowej, w zakresie nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach wynikających z zadania inwestycyjnego zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.), nad wykonaniem robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Pobiednik Mały, Pobiednik Wielki”. Zakres robót budowlanych, dla których sprawowany będzie nadzór inwestorski według dokumentacji projektowej oraz SIWZ został zamieszczony na stronie internetowej Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce pod adresem: http://www.igwa.pl/art,879,budowa-systemu-kanalizacji-sanitarnej-dla-miejscowosci-pobiednik-maly-pobiednik-wielki w postępowaniu na udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Pobiednik Mały, Pobiednik Wielki”, nr sprawy: GK.271.1.2018. 3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: I) CZĘŚĆ I – Nadzór autorski Przedmiot zamówienia obejmuje w zakresie nadzoru autorskiego: sprawowanie nadzoru autorskiego nad wykonaniem robót budowlanych w celu zapewnienia osiągnięcia wysokiej jakości wykonywanych robót oraz ich terminowej realizacji, a w szczególności: a) stwierdzenia w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem, wskazywanie nieprawidłowości, opiniowanie zasadności wniosków kierownika budowy w zakresie ewentualnych zmian, opiniowanie wyników badań dokonywanych na budowie, b) żądania wstrzymania robót budowlanych w sytuacji potencjalnego zagrożenia, bądź też wykonywania robót niezgodnie z projektem lub pozwoleniem na budowę, c) uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie zgłoszonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy. Obecność inspektora nadzoru autorskiego na budowie każdorazowo na wniosek Zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego – art. 21 ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1332 z późn. zm.). II) Część II – Nadzór inwestorski Przedmiot zamówienia obejmuje w zakresie nadzoru inwestorskiego: 1) Realizację praw i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1332 z późn. zm) - odnośnie praw i obowiązków inspektora nadzoru. 2) Obecność na terenie budowy każdorazowo na wniosek Zamawiającego w uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego według potrzeb i rozliczany zgodnie z zapisami umowy. 3) Kontrola ilościowa i jakościowa realizowanych robót. 4) Udział w przekazywaniu placu budowy. 5) Udział w naradach roboczych organizowanych przez Zamawiającego. 6) Współdziałanie z Wykonawcą robót na placu budowy. 7) Informowanie inwestora o zaawansowaniu rzeczowo-finansowym robót. 8) Współpraca z Zamawiającym w sporządzaniu zestawienia finansowo – rzeczowego rozliczenia końcowego realizowanego zadania. 9) Udostępnianie dokumentów (związanych z realizowanym zadaniem) wszystkim Kontrolującym przedstawicielom instytucji wynikających z przepisów Prawa Budowlanego oraz innych przepisów obowiązujących w tym zakresie. 10) Dbanie o jakość robót, tempo robót, odbiory robót w zgodności z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi. 11) Wydawanie poleceń, decyzji, opinii, zgody i akceptacji w formie ustnej i pisemnej, które są obowiązujące dla Wykonawcy robót oraz udzielanie Wykonawcy wszelkich wyjaśnień i wskazówek (w przypadku konieczności konsultuje się z projektantem przed udzieleniem wyjaśnień), zgodnie z obowiązującymi przepisami. 12) Decydowanie o dopuszczeniu do stosowania lub odrzuceniu materiałów, prefabrykatów i wszystkich elementów oraz urządzeń przewidzianych do realizacji robót. żądania wykonania dodatkowych badań przez Wykonawcę robót materiałów budzących wątpliwości, co do jakości oraz akceptowania receptur i technologii zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. Decyzje te muszą być oparte na wymaganiach określonych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej oraz normach i przepisach związanych z realizacją robót. 13) Uzgadnianie z autorem projektu możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie (jeżeli zaistnieje taka konieczność).Wstrzymywanie robót w przypadku prowadzenia ich przez Wykonawcę niezgodnie z umową lub przepisami BHP. 14) Przestrzeganie prawidłowości wpisów do dziennika budowy pod względem obowiązującej chronologii i postępu prac budowlanych. 15) Sprawdzanie jakości wykonanych robót i w razie konieczności powiadamianie Wykonawcy o wykrytych wadach oraz poświadczanie usunięcia wad przez Wykonawcę a także ustalania rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych. 16) Ustalanie metod obmiaru robót i uczestniczenie przy dokonywaniu obmiarów robót przez Wykonawcę. 17) Uzgadnianie z Zamawiającym zakresu robót dodatkowych lub zamiennych i przygotowanie dla tych prac wniosku uzasadniającego wraz z kalkulacją kosztów. 18) Przygotowanie opinii wraz z uzasadnieniem w przypadku spraw spornych z Wykonawcą oraz przedłożenie do rozstrzygnięcia Zamawiającemu. 19) Dokonanie odbioru technicznego: gotowych elementów , robót zanikających, robót dodatkowych, ulegających zakryciu, odbioru częściowego. 20) Potwierdzenie terminu zakończenia nadzorowanych robót, wpisem do dziennika budowy. 21) Uczestniczenie w pracach komisji odbioru robót w tym końcowego odbioru robót. 22) Sprawdzanie kosztorysów po wykonaniu robót i zatwierdzanie do zapłaty faktur za wykonane roboty. 23) Sprawdzanie kompletności dokumentacji powykonawczej. 24) Przygotowanie i przedłożenie Zamawiającemu sprawozdania końcowego z realizacji inwestycji w terminie do 15 dni od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót. 25) W okresie gwarancji i rękojmi na wykonane roboty udział w organizowanych przeglądach gwarancyjnych powołanych do stwierdzenia ewentualnych wad i usterek nadzorowanych robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71247000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ) wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami i dokumentami. 2) W celu dokonania oceny ofert w ramach kryterium: - dla części I zamówienia - „Doświadczenie osoby pełniącej nadzór autorski w specjalności sanitarnej”, - dla części II zamówienia - „Doświadczenie osoby pełniącej nadzór inwestorski w specjalności: sieci kanalizacyjne, instalacyjno-sanitarnej”. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest złożyć wykaz doświadczenia tych osób zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ dla części I zamówienia oraz załącznik nr 7 do SIWZ dla części II zamówienia. 3) Pełnomocnictwo, jeżeli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika podmiotów występujących wspólnie (konsorcja, spółki cywilne) zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 23 ust. 1 i 2 ustawy Pzp lub w imieniu Wykonawcy (jeżeli ofertę i załączone do niej dokumenty podpisują osoby nieujawnione w rejestrze lub ewidencji, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwa udzielone przez osobę/osoby ujawnioną w rejestrze lub ewidencji), pełnomocnictwo musi zawierać stwierdzenie, że upełnomocnieni są uprawnieni do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub podmiotów występujących wspólnie. Wymagana jest forma, rodzaj i zakres pełnomocnictwa właściwy do poszczególnych czynności. W przypadku złożenia kopii pełnomocnictwa musi być ona potwierdzona za zgodność z oryginałem notarialnie. 4) Wykaz dokumentów, które Wykonawca zastrzega, jako niejawne dla innych uczestników postępowania i osób trzecich (poza członkami komisji przetargowej), stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. 5) Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji Wykonawcy zasobów niezbędnych do wykazania spełnienia warunków udziału - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5. (tylko w przypadku, gdy Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału korzysta z zasobów podmiotów trzecich) 6) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust 5 ustawy Pzp,(informacji Zamawiającego z sesji otwarcia ofert) przekazuje Zamawiającemu (bez wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp-według wzoru zawartego w załączniku nr 4 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia. 7)Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdz. VII ust. 3 lit. "a" SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 8)W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w rozdziale VII w ust. 1 lit. „d” SIWZ składa oddzielnie każdy z Wykonawców. 9)Dokumenty, o których mowa w rozdziale VII ust. 3 lit. „a” SIWZ należy złożyć odnośnie każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 10) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu muszą zostać spełnione łącznie przez wszystkich Wykonawców.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Podobne przetargi

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf