Serwis, konserwacja oraz naprawy awaryjne urządzeń wentylacji i klimatyzacji w trzech obiektach Muzeum Sztuki w Łodzi


Muzeum Sztuki w Łodzi ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Muzeum Sztuki w Łodzi
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 90-734 Łódź, ul. Więckowskiego
 • Telefon/fax: tel. 42 633-97-90 w 33 , fax. 42 632 99 41
 • Data zamieszczenia: 2018-01-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum Sztuki w Łodzi
  ul. Więckowskiego 36
  90-734 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 633-97-90 w 33, fax. 42 632 99 41
  REGON: 27750000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.msl.org.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samorządowa instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Serwis, konserwacja oraz naprawy awaryjne urządzeń wentylacji i klimatyzacji w trzech obiektach Muzeum Sztuki w Łodzi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest serwis, konserwacja oraz naprawy awaryjne urządzeń wentylacji i klimatyzacji w trzech obiektach Muzeum Sztuki w Łodzi zgodnie ze szczegółowym opisem zawartym w załączniku nr 1 do SIWZ. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w ramach niżej wskazanych części: Część I świadczenie usług serwisu (przeglądy zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową i zgodnie z częstotliwościami wskazanymi w formularzu cenowym), konserwacji oraz napraw awaryjnych urządzeń wentylacji i klimatyzacji w obiekcie Muzeum Sztuki w Łodzi przy ul. Więckowskiego 36. Część II świadczenie usług serwisu (przeglądy zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową i zgodnie z częstotliwościami wskazanymi w formularzu cenowym), konserwacji oraz napraw awaryjnych urządzeń wentylacji i klimatyzacji w obiekcie Muzeum Sztuki w Łodzi przy ul. Ogrodowej 19. Część III świadczenie usług serwisu (przeglądy zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową i zgodnie z częstotliwościami wskazanymi w formularzu cenowym), konserwacji oraz napraw awaryjnych urządzeń wentylacji i klimatyzacji w obiekcie Muzeum Sztuki w Łodzi przy ul. Przędzalnianej 72. Wykonawca może złożyć ofertę na wybraną przez siebie ilość części. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50730000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości: Części I 2 500,00 zł Części II 8 500,00 zł Części III 4 500,00 zł
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia - wg załącznika nr 7 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Podobne przetargi

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf