Rozwój terenów zielonych w mieście Strzelce Opolskie - tzw. Park leśny przy ul. Opolskiej w Strzelcach Opolskich – etap I


Gmina Strzelce Opolskie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Strzelce Opolskie
 • Województwo: opolskie
 • Adres: 47100 Strzelce Opolskie, pl. Myśliwca
 • Telefon/fax: tel. 774 049 338 , fax. 774 614 422
 • Data zamieszczenia: 2018-01-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Strzelce Opolskie
  pl. Myśliwca 1
  47100 Strzelce Opolskie, woj. opolskie
  tel. 774 049 338, fax. 774 614 422
  REGON: 53141327700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.strzelceopolskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozwój terenów zielonych w mieście Strzelce Opolskie - tzw. Park leśny przy ul. Opolskiej w Strzelcach Opolskich – etap I
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa parku na terenie o powierzchni ok. 8,6 ha, przy ul. Opolskiej, w mieście Strzelce Opolskie z zachowaniem obecnych wartości przyrodniczych terenu, zgodnie z dokumentacją projektową. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: wykonanie ukształtowania terenu i prac na drzewostanie, nasadzenia roślin, wykonanie małej architektury oraz układu komunikacyjnego (alejki pieszo-jezdne o nawierzchni mineralnej i z kostki betonowej) wraz z oświetleniem alejek (24 szt. nowych punktów świetlnych).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45112711-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Składający ofertę wykonawca zobowiązany jest do wniesienia, przed upływem terminu składania ofert, wadium w wysokości 10 000 zł
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie przewiduje warunku w tym zakresie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Podobne przetargi

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf