Rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie Gminy Wieleń


Gmina Wieleń ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Wieleń
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 64730 Wieleń, ul. Kościuszki
 • Telefon/fax: tel. (067) 2561170 w. 47 , fax. (067) 2561021
 • Data zamieszczenia: 2018-04-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wieleń
  ul. Kościuszki 34
  64730 Wieleń, woj. wielkopolskie
  tel. (067) 2561170 w. 47, fax. (067) 2561021
  REGON: 57079115800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.wielen.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie Gminy Wieleń
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie kompleksowego zintegrowanego systemu elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Miejskim w Wieleniu, polegającym na: - wdrożeniu systemu elektronicznego obiegu dokumentów (EOD); - wdrożeniu systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów o ograniczonej funkcjonalności w jednostkach organizacyjnych (mEOD); - wdrożeniu systemu cyfrowego urzędu (CU), tj. utworzenie portalu zawierającego elektroniczne formularze przeznaczone dla interesantów wraz ze skrzynką podawczą i kontami użytkowników pozwalającego na elektroniczną wymianę dokumentów w relacji urząd - interesant; - modernizacji biuletynu informacji publicznej (BIP) obejmującej rozszerzenie funkcjonalności biuletynu w zakresie niezbędnym do wdrożenia e-usług (prace programistyczne wraz z integracją planowanego rozwiązania z obecną platformą BIP); - integracji wdrożonych systemów z istniejącymi systemami dziedzinowymi; - wdrożeniu pakietu e-usług na platformie ePUAP, zintegrowanego w zakresie wymiany dokumentów elektronicznych z systemem EOD; - zakupie sprzętu niezbędnego do wdrożenia wskazanych wyżej systemów; - szkoleniu użytkowników. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 7.200,00 zł (słownie: siedem tysięcy dwieście złotych) 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 2.1 pieniądzu, 2.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 2.3 gwarancjach bankowych, 2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych, 2.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy zamawiającego: 97 1020 4027 0000 1102 1281 5439 z adnotacją „wadium – numer sprawy I.271.17.2018” Zaleca się dołączenie do oferty kserokopii dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu. 4. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku bankowym zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 5. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. 6. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami. 7. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia). zaleca, aby oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie z adnotacją „wadium – numer sprawy I.271.17.2018”, a jego kopia w ofercie. 8. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Nie dotyczy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 13.1 Formularz Ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ, 13.2 oświadczenia, o których mowa Rozdziale VI pkt 1.1 według wzoru stanowiącego załączników nr 3a i 3b do SIWZ, 13.3 pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy, 13.4 dowód wniesienia wadium, a w przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, kopię dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia) – oryginał należy złożyć zgodnie z instrukcją zawartą w Rozdziale VII punkt 7 SIWZ, 13.5 zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w Rozdziale IV punkt 3 i 4 SIWZ – jeżeli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego,

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Podobne przetargi

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf