Rozbudowa ul. Podstoczysko od km 0+000 do km 0+869 oraz ul. Witaminowej od km 0+000 do km 0+112,30 w Ostrowi Mazowieckiej wraz z infrastrukturą - ETAP II- bez kanalizacji sanitarnej.


Miasto Ostrów Mazowiecka ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miasto Ostrów Mazowiecka
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 07300 Ostrów Mazowiecka, ul. 3-go Maja
 • Telefon/fax: tel. 296 795 433 , fax. 296 795 470
 • Data zamieszczenia: 2018-01-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Ostrów Mazowiecka
  ul. 3-go Maja 66
  07300 Ostrów Mazowiecka, woj. mazowieckie
  tel. 296 795 433, fax. 296 795 470
  REGON: 55066786000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.ostrowmaz.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa ul. Podstoczysko od km 0+000 do km 0+869 oraz ul. Witaminowej od km 0+000 do km 0+112,30 w Ostrowi Mazowieckiej wraz z infrastrukturą - ETAP II- bez kanalizacji sanitarnej.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: 1) Rozbudowa ul. Podstoczysko od km 0+000 do km 0+869 oraz ul. Witaminowej od km 0+000 do km 0+112,30 w Ostrowi Mazowieckiej wraz z infrastrukturą – na działkach nr ewid. 3614/8, 3696, 3680, 3659/4, 3655, 4413, 3643, 3609/6, 3611/3, 3611/9, 3319, 3642/2, 3652/1, 3656/1, 3659/12, 3659/14, 3677/1, 3681/1, 3693/1, 3697/3, 3615/4, 3615/6, 3705/1, 3706/1, 3717/4, 3584/2 - ETAP II- bez kanalizacji sanitarnej. 2) Budowa linii kablowej do zasilania słupów doświetlających przejścia dla pieszych na działkach nr ewid. 3643, 3704/5 w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Podstoczysko. W I etapie zostało zrealizowane zadanie pn.: „Rozbudowa ul. Podstoczysko od km 0+000 do km 0+869 oraz ul. Witaminowej od km 0+000 do km 0+112,30 w Ostrowi Mazowieckiej wraz z infrastrukturą techniczną- ETAP I - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Podstoczysko, Kiemliczów z włączeniem do ulicy Broniewskiego w Ostrowi Mazowieckiej”. Szczegółowe informacje dotyczące prac wykonanych w Etapie I dostępne są na stronie BIP pod adresem: http://www.bip.ostrowmaz.pl/public/?id=157022 W ramach ETAPU II przewiduje się rozbudowę ul. Podstoczysko i ul. Witaminowej, budowę jednostronnego chodnika zlokalizowanego bezpośrednio przy jezdni o szerokości 2,0m, zjazdów i skrzyżowań oraz regulację urządzeń uzbrojenia podziemnego oraz budowę kanalizacji deszczowej: Ulica Podstoczysko - szerokość jezdni 6,0m - szerokość chodnika 2,0m - szerokość w liniach rozgraniczających 8,0m-17,0m - klasa drogi D - kategoria drogi droga gminna - kategoria ruchu KR3 - prędkość projektowana Vp=40km/h Ulica Witaminowa - szerokość jezdni 6,0m - szerokość chodnika 2,0m - szerokość w liniach rozgraniczających 10,0m - klasa drogi D - kategoria drogi droga gminna - kategoria ruchu KR1 - prędkość projektowana Vp=30km/h Jezdnia Zadanie obejmuje rozbudowę istniejącej jezdni na szerokość 6,0m. Przyjęto konstrukcję nawierzchni jezdni dla kategorii ruchu KR3 ( ul. Podstoczysko), KR1 ( ul. Witaminowa). Zastosowano następujące typy konstrukcji. a) ul. Podstoczysko: - warstwa ścieralna 4cm beton asfaltowy SC11S - warstwa wiążąca: 5cm beton asfaltowy AC16W - siatka szklanowęglowa o wytrzymałości min 100kN/m - warstwa wyrównawcza: 1-6cm beton asfaltowy AC11W - istniejąca konstrukcja jezdni po sfrezowaniu b) ul. Witaminowa: - warstwa ścieralna 8cm kostka brukowa betonowa BEHATON - warstwa wyrównawcza 4cm podsypka cementowo – piaskowa 1:4 - podbudowa 25cm kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm – istniejące podłoże po wyprofilowaniu Chodnik Na ul. Podstoczysko i ul. Witaminowej należy wykonać chodnik z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej bez fazowej gr. 6cm na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 gr.4cm, warstwie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm o gr. 15cm oraz warstwie odsączającej z pospółki o gr. 10cm. Chodnik ograniczono krawężnikiem drogowym 15x30cm na ławie z betonu C8/10 oraz obrzeżem drogowym 8x30cm lub podmurówką. Niweletę chodnika zaprojektowano uwzględniając istniejące zjazdy indywidualne. Chodnik posiada spadek poprzeczny do jezdni 2%. Szerokość chodnika wynosi 2,0m. Po wykonaniu korytowania pod chodnik, podłoże należy zagęścić i odpowiednio wyprofilować. Następnie obrzeże ułożyć na podsypce cementowo – piaskowej i ławie z betonu C8/10. Należy również wykonać zjazdy indywidualne o konstrukcji: - 8cm kostka brukowa betonowa wibroprasowana bezfazowa - 4cm podsypka cementowo piaskowa 1:4 - 20cm kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm - 10cm warstwa odsączająca z pospółki Odwodnienie W celu odprowadzenia wód deszczowych z jezdni, należy wykonać ściek przykrawędziowy z kostki brukowej betonowej gr. 8cm typu Holland. Najwyższy punkt niwelety ul. Podstoczysko występuje w km 0+036,52 natomiast w ul. Witaminowej w km 0+027,00. Wody będą odpływać z tego miejsca w przeciwnych kierunkach i wpuszczane będą do projektowanych wpustów deszczowych i kanalizacji deszczowej. Na ul. Witaminowej w miejscach wyznaczonych na planie sytuacyjnym należy wykonać studnie chłonne, mające za zadanie odprowadzenie wody powierzchniowej w głąb podłoża gruntowego. Sieć kanalizacji deszczowej z przyłączami. Budowa projektowanej kanalizacji deszczowej stanowi jeden z podstawowych elementów odwodnienia ulicy Podstoczysko i Witaminowej, której zadaniem będzie odprowadzenie wód opadowych z jezdni, chodników i wjazdów. Projektuje się sieć kanalizacji deszczowej z rur PVC – U ø400mm, ø315mm i ø250mm klasy SN8 LITE oraz przyłącza do studni wpustowych ø200mm klasy SN8 LITE łączonych na wcisk z zastosowaniem uszczelek gumowych o łącznej długości sieci L-1110,4mb oraz przyłączy L-142,8mb. Studnie kanalizacyjne ø1000m należy wykonać z betonu klasy C-25/30, wibroprasowanego, wodoszczelnego i mrozoodpornego. Do budowy mogą być wykorzystane typowe kręgi łączone na uszczelki gumowe. Kineta studni zostanie wykonana jako prefabrykowana z betonu klasy minimum C-20/25 wodoszczelnego. Do zwieńczenia studni zastosować należy prefabrykowane żelbetowe płyty pokrywowe typ ciężki z otworem na właz ø600mm. Właz żeliwny ø600 typ ciężki klasy D-400. Izolacja zewnętrzna ścian studni Bitizol 2R+2P. Wody opadowe i roztopowe ujmowane będą za pomocą żeliwnych wpustów ulicznych osadzonych na betonowych studzienkach wpustowych. Studzienki wpustowe należy wykonać z kręgów betonowych z betonu klasy C-25/30, wibroprasowanego, wodoszczelnego i mrozoodpornego. Do budowy mogą być wykorzystane typowe kręgi łączone na uszczelki gumowe D=500mm z osadnikiem prefabrykowanym z dnem o wysokości H=0,9m. Osadnik służyć będzie do gromadzenia piasku i innych zanieczyszczeń stałych spłukiwanych z utwardzonej nawierzchni. Branża teletechniczna. Przebudowa i zabezpieczenie istniejącej kanalizacji i kabli telefonicznych, przebudowa kanalizacji kablowej, kabli doziemnych rozdzielczych i abonenckich oraz kabli napowietrznych a także zabezpieczenie rurą ochronną istniejących przejść kablowych poprzecznych pod ulicą i zjazdami zgodnie z podanymi warunkami technicznymi wydanymi przez Multimedia i Orange Polska S.A. Branża elektryczna. Budowa linii kablowych oraz słupów oświetlenia przejść dla pieszych wykonać zgodnie z projektem budowlano – wykonawczym z dnia 12.09.2016 Nr 404/16. Wykaz istniejących budowli i uzbrojenia: W obszarze objętym opracowaniem znajdują się następujące sieci uzbrojenia terenu: a) napowietrzne i kablowe linie elektroenergetyczne, b) sieć kanalizacyjna, c) sieć wodociągowa, d) sieć telekomunikacyjna, e) sieć gazowa 4. UWAGA!!!! Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia konieczne jest wykonanie 18 przyłączy kanalizacji sanitarnej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, skontaktuje się w tej sprawie z przedstawicielami ZGK w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o. 5. Zamawiający wymaga obecności na budowie co najmniej kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej w każdy dzień, w którym prowadzone będą roboty budowlane. 6.Wszystkie roboty w zakresie umowy należy wykonać pod nadzorem: - kierownika budowy, kierowników poszczególnych robót, - inspektora nadzoru inwestorskiego wskazanego przez Zamawiającego. 4.Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu przez Inspektora Nadzoru wyników badania zagęszczenia podłoża i podbudowy jezdni, certyfikatów, deklaracji jakości, atestów i aprobat technicznych stosowanych materiałów zgodnych z Polskimi Normami, a po zakończeniu zadania złożenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z obmiarem robót w trzech egzemplarzach. 5.Wykonawca zobowiązany jest do składania comiesięcznych raportów z wykonanych prac zgodnie z harmonogramem (z danymi ilościowo-wartościowymi i procentowymi), sprawdzonego i potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Raport należy dostarczyć Zamawiającemu do 5 dnia miesiąca następnego, za który jest sporządzony. 6.Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia na bieżąco dokumentacji fotograficznej realizowanych robót i przekazywanie jej Zamawiającemu, a w szczególności udokumentuje: stan przed przystąpieniem do wykonywania robót, ważne etapy prac oraz stan po zakończeniu robót. 7.Wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, w tym za szkody i od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z prowadzonymi pracami, na kwotę nie niższą niż wartość kontraktu brutto. 8.Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiającym harmonogram rzeczowo-finansowy oraz kosztorysy ofertowe. Harmonogram rzeczowo-finansowy winien być tak skonstruowany aby uwzględniał rozpoczęcie wykonywania robót oraz ich zakończenie zgodnie z postanowieniami SIWZ. Harmonogram powinien uwzględniać wymagania Zmawiającego określone w SIWZ oraz w umowie i zawierać w szczególności: opis elementów poszczególnych robót oraz usług, wartość elementów poszczególnych robót oraz usług, terminy realizacji kolejnych etapów przedmiotu umowy. Ze względu na wspófinansowanie zamówienia w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”, Wykonawca przygotuje odrębne kosztorysy ofertowe uwzgledniające wydatki niekwalifikowane wskazane przez Zamawiającego. 9.Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego w zależności od konieczności wprowadzenia zmian w trakcie realizacji zamówienia. 10. Rozliczenie Wykonawcy nastąpi fakturami częściowymi za określony zakres zamówienia zrealizowany na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz fakturą końcową na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez nadzór obu stron. Pierwsza płatność nastąpi po wykonaniu i odebraniu minimum 30% przedmiotu zamówienia. 11. Przed przystąpieniem do prac Wykonawca ma obowiązek wprowadzić organizację ruchu na czas prowadzenia prac w pasie drogowym, zgodnie z odrębnym projektem, zatwierdzonym przez Starostę Ostrowskiego. Oznakowanie należy utrzymać w odpowiednim stanie przez cały czas prowadzenia robót. 12. Szczegółowy zakres robót do realizacji określony jest w załączonym projekcie zezwalającym na realizację inwestycji drogowej (decyzja ZRiD nr 7/16 znak: AB.6740.6.15.2016 z dnia 15.09.2016r.) na rozbudowę ul. Podstoczysko od km 0+000 do km 0+869 oraz ul. Witaminowa od km 0+000 do km 0+112,30 w Ostrowi Mazowieckiej wraz z infrastrukturą, wykonanym przez „MATPROJETK” Mateusz Jurczyk ul. Łąkowa12f, 05-135 Komornica - Projektant: branża drogowa mgr inż. Mateusz Jurczyk, branża sanitarna inż. Arkadiusz Łojewski, branża teletechniczna tech. Anna Kulas oraz Projekcie Budowlano – Wykonawczym (decyzja nr 404/16 znak: AB.6743.1.406.2016 z dnia 12.09.2016r.) na budowę linii kablowej do zasilania słupów doświetlających przejścia dla pieszych, wykonanym przez mgr inż. Romana Sadłowskiego ul. Lubiejewska 2b/21, 07-300 Ostrów Mazowiecka. UWAGA!!!! Załączone projekty dotyczą również zakresu prac wykonanego w I ETAPIE, który nie jest przedmiotem niniejszego zamówienia!! 13. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu robót budowlanych i jego otoczenia, a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca. 14. Nazwy własne materiałów, produktów, urządzeń, usług, systemów lub procesów podanych w niniejszej specyfikacji lub złącznikach (a w szczególności w dokumentacji projektowej lub przedmiarach) służą wyłącznie do podania minimalnych wymagań i parametrów jakościowych. Zamawiający dopuszcza możliwość zastąpienia ich innymi równoważnymi produktami, materiałami, urządzeniami, usługami, systemami lub procesami o parametrach równoważnych, nie gorszych niż opisane w wyżej wymienionych dokumentach. Jeśli Wykonawca skorzysta z tej możliwości i zaoferuje rozwiązania równoważne, musi wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia minimalne wymagania określone przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 50 000.00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 PLN). 2.Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2018-01-25 do godz. 12:00
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca, który złożył ofertę, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. 2. Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów (dotyczy tylko sytuacji gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy P.z.p) 3. Jeżeli uprawnienie dla osób podpisujących ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo udzielone przez osoby uprawnione, figurujące w rejestrze handlowym lub innym dokumencie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Podobne przetargi

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf