Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Trąbkach Wielkich: budowa kanalizacji deszczowej.


Gmina Trąbki Wielkie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Trąbki Wielkie
 • Województwo: pomorskie
 • Adres: 83-034 Trąbki Wielkie, Gdańska
 • Telefon/fax: tel. +48586828323 , fax. +48586828319
 • Data zamieszczenia: 2018-01-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Trąbki Wielkie
  Gdańska 12
  83-034 Trąbki Wielkie, woj. pomorskie
  tel. +48586828323, fax. +48586828319
  REGON: 191675066
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.trabkiw.ug.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Trąbkach Wielkich: budowa kanalizacji deszczowej.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest budowa 2-ch przyłączy kanalizacji deszczowej wraz z instalacją odprowadzającą wody deszczowe i roztopowe z budynku i terenu Szkoły Podstawowej w Trąbkach Wielkich ul. Sportowa 19, 83-034 Trąbki Wielkie, zlokalizowanej na terenie dz. nr 96/2 obręb 0017 Trąbki Wielkie do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej, zlokalizowanej w ulicach Sportowej i Ludwika Pasteura. 2. Zakres prac obejmować będzie: Na terenie działek 93/1, 98/6, 96/2 obręb Trąbki Wielkie budowa 2 przyłączy kanalizacji deszczowej dn 160 i dn 200 oraz kanalizacji deszczowej dn 160 i 200 odprowadzającej wody opadowe z terenu szkoły 1) kanalizacja deszczowa: rury Dn 160 PVC – 157 mb., rury Dn 200 PVC – 6mb., rury Dn 200 moduły PP – 75 mb. 2) studnie rewizyjne: D 2000 studnia żelbetowa startowa szt. 1, studnie rewizyjne z kręgów betonowych śr. 1200 mm szt. 7, studnie rewizyjne z kręgów betonowych śr. 1500 mm szt. 3, studzienki ściekowe śr. 500 mm szt. 4, studzienki rewizyjne śr. 315 mm szt. 8 3. Szczegółowy zakres prac oraz sposób ich wykonania określają następujące dokumenty: Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – załącznik A do SIWZ, Dokumentacja projektowa – załącznik B do SIWZ, Przedmiar robót – załącznik C do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231300-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) formularz „Oferta” - sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ; 2) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców występujących wspólnie), w przypadku, gdy ofertę składa pełnomocnik; 3) Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, musi złożyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - ewentualnie do wykorzystania wzór oświadczenia - stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ. 4) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, sporządzonego i wypełnionego według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Podobne przetargi

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf