Rozbudowa sieci wodociągowej w ramach zadania „Wymiana azbestowych sieci wodociągowych w miejscowości Zarzecze”


Gmina Kluki ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Kluki
 • Województwo: łódzkie
 • Adres: 97415 Kluki, Kluki
 • Telefon/fax: tel. 446 315 002 , fax. 446 315 025
 • Data zamieszczenia: 2018-01-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kluki
  Kluki 88
  97415 Kluki, woj. łódzkie
  tel. 446 315 002, fax. 446 315 025
  REGON: 59064804300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.kluki.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa sieci wodociągowej w ramach zadania „Wymiana azbestowych sieci wodociągowych w miejscowości Zarzecze”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Zarzecze w 2018r. w ramach zadania inwestycyjnego Gminy Kluki „Wymiana azbestowych sieci wodociągowych w miejscowości Zarzecze” polegający na wykonaniu: -sieci wodociągowej dn110 z rur PE100 PN16 o długości całkowitej L=643,03mb (w tym 555,00 mb metodą bezwykopową za pomocą przewiertu sterowanego reszta wykopem otwartym) -montaż 5 szt. hydrantów
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 1 500,00 zł. 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 Pzp: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: Urząd Gminy Kluki, Kluki 88, 97-415 Kluki Bank: Bank Spódzielczy Kleszczów o.Kluki nr konta: 82 8978 0008 0061 5914 2000 0220 tytuł: Wadium – Rozbudowa sieci wodociągowej w ramach zadania „Wymiana azbestowych sieci wodociągowych w miejscowości Zarzecze” oznaczenie sprawy: IN.271.3.2018” 5. Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert).Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formach innych niż pieniądz Wykonawca składa wraz z ofertą jako odrębny dokument. 6. Jeżeli wadium zostanie wniesione w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 7. Jeżeli wadium zostanie wniesione w formach, o których mowa w ust. 3 pkt 2-5 i kwota wadium zostanie w tych formach określona w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 8. W przypadku wadium wniesionego w gwarancjach i poręczeniach, o których mowa w ust. 3 pkt 2) – 5), z dokumentów tych musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Budowa drogi wewnętrznej na os. Leśne w Klukach wraz z kanalizacją deszczową, oznaczenie sprawy: IN.271.3.2018. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 10. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w ust. 3 pkt 2) – 5) musi w szczególności jednoznacznie wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz zamawiającego całej kwoty wadium w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 5 pkt 2) lit. a), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty winny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. b) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w lit. a), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Podobne przetargi

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf