Rozbudowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Chłapowo


Gmina Dominowo ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Dominowo
 • Województwo: wielkopolskie
 • Adres: 63012 Dominowo, ul. Centralna
 • Telefon/fax: tel. 612 859 213 , fax. 616 231 533
 • Data zamieszczenia: 2018-04-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Dominowo
  ul. Centralna 7
  63012 Dominowo, woj. wielkopolskie
  tel. 612 859 213, fax. 616 231 533
  REGON: 53312700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.dominowo.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Chłapowo
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków gminnej oczyszczalni ścieków – kat. XXX na działkach o nr geodezyjnych 74/7, 72 w miejscowości Chłapowo o parametrach: 1.1. Qdśr =260m3/d – średniodobowa ilość ścieków, 1.2. Qdmax=375 m3/d –maksymalna dobowa ilość ścieków, 1.3. Qhmax=57 m3/h –maksymalna godzinowa ilość ścieków, wraz z rozruchem technologicznym i uzyskaniem parametrów jakości ścieków określonych w dokumentacji technicznej. 2. W ramach omawianej inwestycji przewiduje się rozbiórki istniejących obiektów oraz wybudowanie nowych trwałych obiektów potrzebnych z punktu widzenia procesu technologicznego wraz z towarzyszącą infrastrukturą. 3. Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawarty jest Rozdziel III SIWZ oraz w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w przedmiarach robót, które to stanowią integralną część SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium na przedmiotowe postępowanie. 2. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 50.000,00 zł. (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych i zero groszy). 3. Wadium według wyboru Wykonawcy może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 3.1. pieniądzu, 3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3.3. gwarancjach bankowych, 3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 359 z późn. zm.). 4. Wadium zostaje wniesione na okres związania ofertą, tj. przez 30 dni od dnia, w którym upływa termin składania ofert. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Środa Wielkopolska Oddział Dominowo, Ul. Stary Rynek 7, 63-000 Środa Wielkopolska, numer: 12 9085 0002 0040 0400 4444 0010, tytułem: „WADIUM – POSTĘPOWANIE NR: S.271.3.2018”. 6. Wadium wnoszone w formach, o których mowa w ust. 3 pkt 3.2, 3.3, 3.4 oraz 3.5, należy złożyć w formie oryginału w odrębnym opakowaniu z oznaczeniem „WADIUM – POSTĘPOWANIE NR: S.271.3.2018”. 7. W przypadku wniesienia wadium w formie poręczeń lub gwarancji, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 8. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). 9. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, tj. na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 10. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert. 11. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: tak

Podobne przetargi

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf