Roboty budowlane zawiązane z realizacją zadania pn.: „Budowa przedszkola”


Urząd Miasta Lędziny ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Urząd Miasta Lędziny
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 43-143 Lędziny, ul. Lędzińska
 • Telefon/fax: tel. 32 2166511 , fax. 32 2166508
 • Data zamieszczenia: 2018-01-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta Lędziny
  ul. Lędzińska 55
  43-143 Lędziny, woj. śląskie
  tel. 32 2166511, fax. 32 2166508
  REGON: 270529122
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://ledziny.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty budowlane zawiązane z realizacją zadania pn.: „Budowa przedszkola”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane zawiązane z realizacją zadania pn.: „Budowa przedszkola” - (obiekt 6 – oddziałowy, przeznaczony na pobyt 150 dzieci przy ul. Paderewskiego w Lędzinach, na działkach o nr. ew. 2909/51 i 2911/59 ). 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 9 oraz w załączniku nr 10 na który składają się: projekt budowlano-wykonawczy, specyfikacja robót budowlanych oraz przedmiary robót, które stanowią załączniki do SIWZ. 4. Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określa wzór Umowy stanowiący załącznik Nr 4 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 70 000,00 PLN (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wniesione w: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. Nr1804 oraz z 2015, poz. 978 i 1240). 3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w ING Bank Śląski nr rachunku 04 1050 1214 1000 0024 1111 9239, z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu: Roboty budowlane zawiązane z realizacją zadania pn.: „Budowa przedszkola”” 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; 2) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. 6. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp. 1) Zwrot wadium wykonawcom nie wybranym do wykonania zamówienia nastąpi zgodnie z art. 46 ust 1 i 2 ustawy. 2) Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a ustawy. 3) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 4) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust.l ustawy, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 5) Wadium wraz z odsetkami zatrzymuje Zamawiający, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 6) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę, jako najkorzystniejszej.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie definiuje warunków w zakresie posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Odpowiednio wypełniony i podpisany formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Podobne przetargi

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf