Roboty budowlane w zakresie chodników: 1. Remont i wymiana płytek betonowych chodnika wzdłuż ul. Oświęcimskiej (Oświęcimska-Marcina-Budżet Partycypacyjny). 2. Chodnik oś. Homera. 3. Usprawnienie komunikacyjne w rejonie przedszkola w Bieruniu Nowym. 4. Wymiana nawierzchni chodnika na osiedlu Węglowa (Osiedle Węglowa – Budżet Partycypacyjny).


Gmina Bieruń reprezentowana przez Burmistrza Miasta Bieruń ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Bieruń reprezentowana przez Burmistrza Miasta Bieruń
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 43150 Bieruń, Rynek
 • Telefon/fax: tel. 323 242 400 , fax. 322 164 777
 • Data zamieszczenia: 2018-07-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Bieruń reprezentowana przez Burmistrza Miasta Bieruń
  Rynek 14
  43150 Bieruń, woj. śląskie
  tel. 323 242 400, fax. 322 164 777
  REGON: 27150489700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bierun.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty budowlane w zakresie chodników: 1. Remont i wymiana płytek betonowych chodnika wzdłuż ul. Oświęcimskiej (Oświęcimska-Marcina-Budżet Partycypacyjny). 2. Chodnik oś. Homera. 3. Usprawnienie komunikacyjne w rejonie przedszkola w Bieruniu Nowym. 4. Wymiana nawierzchni chodnika na osiedlu Węglowa (Osiedle Węglowa – Budżet Partycypacyjny).
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część I ogólna 1. Kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): główny przedmiot: 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania kody pomocnicze: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 2. Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego: Roboty budowlane w zakresie chodników: 1. Remont i wymiana płytek betonowych chodnika wzdłuż ul. Oświęcimskiej (Oświęcimska-Marcina-Budżet Partycypacyjny). 2. Chodnik oś. Homera. 3. Usprawnienie komunikacyjne w rejonie przedszkola w Bieruniu Nowym. 4. Wymiana nawierzchni chodnika na osiedlu Węglowa (Osiedle Węglowa – Budżet Partycypacyjny). 3. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie chodników : a) Remont odcinka chodnika wzdłuż ul. Oświęcimskiej w Bieruniu o długości 85 m i szerokości 1,50 m, realizowanego w ramach zadania pn.: „Remont i wymiana płytek betonowych chodnika wzdłuż ul. Oświęcimskiej (Oświęcimska-Marcina-Budżet Partycypacyjny)”. b) Remont odcinka chodnika o długości 53 m i szerokości 3,10 m, przy Wspólnotach Mieszkaniowych na osiedlu Homera w Bieruniu realizowanego w ramach zadania pn.: „Chodnik oś. Homera”. c) Budowa odcinka chodnika o łącznej długości 31,50 m i szerokości 1,60÷2,00 m oraz zjazdu w rejonie skrzyżowania ul. Nasypowej i ul. Barbórki w Bieruniu, realizowanego w ramach zadania pn.: „Usprawnienie komunikacyjne w rejonie przedszkola w Bieruniu Nowym”. d) Remont schodów wraz z remontem podjazdu na osiedlu Węglowa, realizowanego w ramach zadania pn.: „Wymiana nawierzchni chodnika na osiedlu Węglowa (Osiedle Węglowa – Budżet Partycypacyjny)”. A) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) zawarty jest w załączniku do SIWZ, wzorze umowy oraz następujących opracowaniach, stanowiących załączniki do SOPZ: 1. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB). 2. Przedmiary robót. 3. Projekt tablicy (wizualizacja) oraz sposób montażu tablicy informacyjnej. B) Dostępność dla osób niepełnosprawnych zagwarantowana zostanie poprzez budowę nawierzchni z zachowaniem zasad zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. D) Warunki i wymagania. 1. Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie kadry kierowniczej, zgodnie z pkt. IV.2.3. SIWZ. 2. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji jakości w odniesieniu do całego przedmiotu umowy zrównanej z okresem rękojmi za wady wynosi min. 36 miesięcy, licząc od daty odbioru przedmiotu umowy. 3. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę (siłami własnymi Wykonawcy) kluczowych części zamówienia. Przez kluczowe części zamówienia należy rozumieć: wykonanie robót wymienionych w przedmiarze branży drogowej. 4. Zamawiający nie przewiduje: udzielania zamówień na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy pzp, dynamicznego systemu zakupów, aukcji elektronicznej, zawarcia umowy ramowej w rozumieniu ustawy pzp oraz udzielania zaliczek na poczet wykonania umowy, stosowania wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy pzp. 5. Zamawiający przewiduje zastosowanie wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy pzp. Wymagania w tym zakresie zawiera SOPZ i wzór umowy. 6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, wariantowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233222-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości 4000,00 zł. Zasady, formy i termin wnoszenia wadium określa SIWZ.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia Wykonawcy warunku udziału w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: 1) nie podlega wykluczeniu (na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1,5,6,7,8 ustawy pzp, 2) spełnia warunki udziału w postępowaniu, 3) zobowiązanie podmiotu trzeciego jeżeli Wykonawca będzie polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej, innych podmiotów na potrzeby realizacji zamówienia (zobowiązanie należy złożyć w formie oryginału). Oświadczenia, o jakich mowa wyżej , Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie pisemnej w ofercie, za wyjątkiem oświadczenia o którym mowa poniżej. 2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego: (www.bierun.pl; BIP: zakładka - zamówienia publiczne/zamówienia powyżej 30 000 euro/ogłoszenia o zamówieniach/ przedmiotowe zamówienie) informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp tj. informacje podawane na otwarciu ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp tj.: o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 3. Zawartość oferty: 3.1 Wypełniony formularz ofertowy. 3.2 Kosztorysy ofertowe sporządzone zgodnie z zapisami SIWZ. 3.3 Oświadczenia, zobowiązania. 3.4 Pełnomocnictwa w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii, w przypadku reprezentacji Wykonawcy przez pełnomocnika oraz w przypadku uczestnictwa w postępowaniu podmiotów występujących wspólnie. 3.5 Informacje w zakresie wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Podobne przetargi

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf