Roboty budowlane - remont sali gimnastycznej, korytarzy, stołówki i pomieszczeń szatni Szkoły Podstawowej Nr2 w Ząbkach przy ul. Batorego 11.


Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Kochanowskiego ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Kochanowskiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 05091 Ząbki, ul. Batorego
 • Telefon/fax: tel. 22 781 60 66 , fax. 22 762 05 08
 • Data zamieszczenia: 2018-04-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Kochanowskiego
  ul. Batorego 11
  05091 Ząbki, woj. mazowieckie
  tel. 22 781 60 66, fax. 22 762 05 08
  REGON: 79963500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sp2zabki.idsl.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty budowlane - remont sali gimnastycznej, korytarzy, stołówki i pomieszczeń szatni Szkoły Podstawowej Nr2 w Ząbkach przy ul. Batorego 11.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 z siedzibą ul. Batorego 11 w Ząbkach obejmujące remont sali gimnastycznej, korytarzy, stołówki i pomieszczeń szatni. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na dwa Zadania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Ofertę stanowi wypełniony formularz „OFERTA”, którego wzór stanowi załącznik do niniejszej SIWZ. 2. Wraz z ofertą powinny być złożone: 1) Kosztorysy wykonane metodą szczegółową obejmujące Zadnie, którego oferta dotyczy wykonane na podstawie przedmiarów robót stanowiące Załączniki od Nr 1a) i Nr 1b). 2) Formularze dotyczące spełniania warunków udziału, wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawcy: a) Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu – KAŻDY WYKONAWCA SKŁADA WRAZ Z OFERTĄ - Załącznik 3.1. b) Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu– KAŻDY WYKONAWCA SKŁADA WRAZ Z OFERTĄ - Załącznik 3.2 c) Zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (propozycja) – KAŻDY WYKONAWCA SKŁADA WRAZ Z OFERTĄ - Załącznik 3.4. d) Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (propozycja) SKŁADA KAŻDY WYKONAWCA ( bez wezwania ) W TERMINIE 3 DNI OD DNIA ZAMIESZCZENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ INFORMACJI, O KTÓREJ MOWA W art.86 ust. 5 USTAWY PZP - Załącznik 3.3. 3) Parafowany przez Wykonawcę wzór UMOWY - stanowiący Załącznik Nr 2. do SIWZ – KAŻDY WYKONAWCA SKŁADA WRAZ Z OFERTĄ. 4) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii; Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza z wyjątkiem poświadczenia za zgodność dokumentów z KRS lub CEIDG, które mogą być poświadczone przez wykonawcę) względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dz.U. z 2014r. poz. 1114 oraz z 2016r. poz. 352), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą; 6) Zobowiązanie podmiotów, do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (wzór stanowi Załącznik Nr 3.4 do SIWZ).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Podobne przetargi

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf