ROBOTA BUDOWLANA POLEGAJĄCA NA WYKONANIU DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ INSTALACJI KLIMATYZACJI W BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO


Sąd Apelacyjny w Lublinie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Sąd Apelacyjny w Lublinie
 • Województwo: lubelskie
 • Adres: 20-950 Lublin, ul. Obrońców Pokoju
 • Telefon/fax: tel. 81 4523377 , fax. 81 4523454
 • Data zamieszczenia: 2018-04-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Apelacyjny w Lublinie
  ul. Obrońców Pokoju 1
  20-950 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 4523377, fax. 81 4523454
  REGON: 004176470
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lublin.sa.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: sąd powszechny

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ROBOTA BUDOWLANA POLEGAJĄCA NA WYKONANIU DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ INSTALACJI KLIMATYZACJI W BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót na podstawie dokumentacji projektowej instalacji klimatyzacji we wskazanych pomieszczeniach Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim. Przedmiot zamówienia w formule „zaprojektuj i wybuduj” obejmuje swym zakresem: zaprojektowanie, dostawę i montaż nowych, nieużywanych urządzeń klimatyzacyjnych wraz z wykonaniem robót remontowo – budowlanych i instalacyjnych oraz konserwacją urządzeń w okresie gwarancji. Zamówienie zostało szczegółowo opisane odpowiednio w załączniku nr 1 do SIWZ - Program funkcjonalno – użytkowy dla wykonania instalacji klimatyzacji w budynku Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim przy ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 5. 2) Przedmiot zamówienia ma być wykonany zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami, normami, warunkami technicznymi i zaleceniami inwestora oraz na warunkach określonych Umową. 3) Wzory Umów stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74232000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 8.1 Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert w wysokości: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) 8.2 Wadium może być wnoszone: w jednej lub kilku następujących formach: w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2) ustawy z dn. 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 110). 8.3 Zamawiający żąda dowodu wniesienia wadium (np. kopii przelewu) dołączonego do oferty. 1) Wpłaty pieniężne wadium należy dokonywać na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Lublinie, ul. Dolna 3-go Maja 3 nr: 34 1130 1017 0021 1002 7290 0004 do upływu terminu składania ofert – wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w ww. terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. W ofercie należy wpisać numer rachunku bankowego, na który Zamawiający będzie mógł zwrócić wadium w pieniądzu lub do oferty załączyć upoważnienie dla osoby, której Zamawiający będzie mógł zwrócić wadium wniesione w innej formie niż pieniężna. 2) Wadium wnoszone w innej formie niż pieniężna należy przesłać wraz z ofertą na adres Zamawiającego wskazany w Rozdziale I (w oddzielnej kopercie z zaznaczeniem wadium do sprawy Zp 2130-78/18)albo złożyć do depozytu w kasie Zamawiającego. Kasa czynna jest w godzinach: od 8:00 do 15:00 z przerwą 13:00 – 14:00 od poniedziałku do piątku w dni pracujące dla Zamawiającego. Kserokopię gwarancji lub poręczenia zaleca się dołączyć do oferty. 3) Zamawiający wymaga złożenia oryginału gwarancji lub oryginału poręczenia w zakresie wniesienia wadium w przypadku, gdy do skuteczności obowiązywania – zatrzymania przez Zamawiającego wadium jest niezbędna forma oryginału. Zaleca się złożenie oryginału dokumentu w każdym przypadku. 4) Gwarancja (poręczenie) musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta (Poręczyciela). Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podpisem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji (poręczenia) winno wynikać: a) zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie Zamawiającego (beneficjenta gwarancji) zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w pkt. 8.5. i 8.6. bez obowiązku potwierdzania tych okoliczności, b) termin obowiązywania gwarancji (poręczenia), który nie może być krótszy niż termin związania ofertą, c) miejsce i termin zwrotu gwarancji. 8.4 W przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczeń i sporządzonego w języku obcym, Zamawiający żąda, aby do oferty zostało złożone jego tłumaczenie. 8.5 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczeń, o których mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictwa lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, ustawy, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 8.6 Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 8.7 Wykonawca, który nie wniósł wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 ustawy, albo nie zgodził się na przedłużenie okresu związania ofertą zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 8.8 Zamawiający, zgodnie z art. 46 ustawy, zwraca niezwłocznie wadium: a) wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. b) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza - po zawarciu umowy sprawie zamówienia publicznego, c) na wniosek Wykonawcy, który: wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, został wykluczony z postępowania, z zastrzeżeniem pkt 8.6, którego oferta została odrzucona 8.9 Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 8.8 lit. a), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza lub w innych przypadkach przewidzianych przepisami prawa. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 8.10 W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 8.11 Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Podobne przetargi

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf