„Rewitalizacja Jaworzyny Śląskiej poprzez przywrócenie funkcji terenom rekreacyjnym, nadanie nowych funkcji społecznych dwóm zdegradowanym budynkom przy ul. Wolności oraz modernizację części ulicy świdnickiej” – zadanie „Wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami wod.-kan. w części ul. Świdnickiej do skrzyżowania z ul. Polną, oraz renowacja odcinka kolektora kanalizacji ogólnospławnej w obrębie skrzyżowania ul. Świdnickiej z ul. Polną, wraz z odtworzeniem nawierzchni asfaltowej.”


Gmina Jaworzyna Śląska ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Jaworzyna Śląska
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 58140 Jaworzyna Śląska, ul. Wolności
 • Telefon/fax: tel. 748 588 230 , fax. 748 588 253
 • Data zamieszczenia: 2018-04-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Jaworzyna Śląska
  ul. Wolności 9
  58140 Jaworzyna Śląska, woj. dolnośląskie
  tel. 748 588 230, fax. 748 588 253
  REGON: 88423652030000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.jaworzyna.net

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Rewitalizacja Jaworzyny Śląskiej poprzez przywrócenie funkcji terenom rekreacyjnym, nadanie nowych funkcji społecznych dwóm zdegradowanym budynkom przy ul. Wolności oraz modernizację części ulicy świdnickiej” – zadanie „Wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami wod.-kan. w części ul. Świdnickiej do skrzyżowania z ul. Polną, oraz renowacja odcinka kolektora kanalizacji ogólnospławnej w obrębie skrzyżowania ul. Świdnickiej z ul. Polną, wraz z odtworzeniem nawierzchni asfaltowej.”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zakres prac do wykonania został określony w SIWZ. W ramach zadania planuje się wykonanie prac budowlanych zgodnie z przygotowaną w 2017r. dokumentacją techniczną. Przedmiotem zamówienia będą prace budowlane na działkach 658/1, 658/2, 622, 599, 528/1 obręb Jaworzyna Śląska, w ramach prac zostanie dokonana wymiana sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami wod.-kan. w części ul. Świdnickiej do skrzyżowania z ul. Polną, oraz renowacja odcinka kolektora kanalizacji ogólnospławnej w obrębie skrzyżowania ul. Świdnickiej z ul. Polną, wraz z odtworzeniem nawierzchni asfaltowej jezdni. Zakres rzeczowy obejmuje: • sieć wodociągowa Dy160PE PN10 – Lc 84,1m • odcinek sieci Dy160 (przełączenie z w150 i w100) – Lc 6,0m • zasuwa Dn150 – 5szt • zasuwa Dn100 – 2szt. • zasuwa Dn80 – 2szt. • odcinek sieci Dy90 (przełączenie hydrantów) 2szt x 22 – Lc 4m • Przyłącze wodociągowe Dy40PE PN10 z nawiertką NWZ Dn 160/1 ½ - Lc 10,1m • Przyłącze wodociągowe Dy32PE PN10 z nawiertką NWZ Dn 300/1 ¼ - Lc 6,6m • Odcinki przyłączy Dy40mm – 8szt x 2mb – 16,0m z nawiertkami NWZ Dn 300/1 ½ - 5szt z nawiertką NWZ Dn 160/1 ½ - 3szt • Odcinek przyłącza Dy50mm – 1szt x 2mb -2,0m z nawiertką NWZ Dn 160/1 – 1szt • Odcinki przyłączy Dy32mm 3szt x 2mb – 6,0m z nawiertkami NWZ Dn300/1 ¼ - 3szt • Przyłącza kanalizacji sanitarnej Dn160mm SN8 PVC 6szt – Lc 51,0m • Studnia inspekcyjna 425mm przelotowa Dy150 h-1,4m z włazem D400 do rury teleskopowej – 1szt • Studnia inspekcyjna 315mm przelotowa Dy315 h-2,0m z włazem D400 do rury teleskopowej – 1szt • Studnia kanalizacyjna połączeniowa z kręgów betonowych Dn1500mm na kanale ko700 z podłączeniem kanału k250 (ul. Polna) z włazem żeliwnym ciężkim D400Hgł – ok. 5,0m – 1szt • Renowacja kanału ogólnospławnego k700 metodą bezrozkopową na długości – 73,0mb • Renowacja studni z kręgów betonowych D-1400mm H- 3,8m • Renowacja studni z kręgów betonowych D-1400mm H- 4,25m • Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km – 1681,5m2 • Odtworzenie podbudowy po wykopach – 178,5m2 • Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych – 1860,0m2 • Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5cm (warstwa wiążąca) – 1860,0m2 • Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych (warstwa wiążąca, nawierzchnia frezowana) – 1860,0m2 • Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) – 1860,0m2 • Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane ręcznie – 12,0m2 • Dostarczenie i montaż kompletnego oznakowania przejścia dla pieszych zgodnie z projektem – 1 kpl.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Obowiązuje wpłata wadium w kwocie 5000zł wg SIWZ.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Nie dotyczy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.1 Formularz oferty – załącznik nr 3 do SIWZ (oferent załącza do oferty) 1.2 Kosztorys ofertowy (na wezwanie Zamawiającego ) 1.3 Dowód wniesienia wadium (oferent załącza do oferty) 1.4 Deklaracja podmiotu udostępniającego swoje zasoby ze wskazaniem, w jakiej części udostępni swoje zasoby – załącznik nr 9 do SIWZ (oferent załącza do oferty)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Podobne przetargi

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf