Remont lokali komunalnych mieszkalnych - pustostanów obejmujących Część przetargowa I: 1) ul. Ks. J. Popiełuszki 4 m 14, 2) ul. Powązkowska 70 m 11, 3) ul. Powązkowska 70 m 17, Część przetargowa II: 1) ul. H. Siemiradzkiego 5 m 6, 2) ul. Śmiała 4-18 m 65, 3) ul. Śmiała 5-7 m 18 Część przetargowa III: 1) ul. A. Mickiewicza 18 C, 2) ul. K. Szajnochy 7, 3) ul. Bieniewicka 18 w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy”.


Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 01-641 Warszawa, ul. Marii Kazimiery
 • Telefon/fax: tel. 22 8335696 , fax. 22 8321835
 • Data zamieszczenia: 2018-09-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz
  ul. Marii Kazimiery 1
  01-641 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 8335696, fax. 22 8321835
  REGON: 1110433700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://zgnzoliborz .waw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont lokali komunalnych mieszkalnych - pustostanów obejmujących Część przetargowa I: 1) ul. Ks. J. Popiełuszki 4 m 14, 2) ul. Powązkowska 70 m 11, 3) ul. Powązkowska 70 m 17, Część przetargowa II: 1) ul. H. Siemiradzkiego 5 m 6, 2) ul. Śmiała 4-18 m 65, 3) ul. Śmiała 5-7 m 18 Część przetargowa III: 1) ul. A. Mickiewicza 18 C, 2) ul. K. Szajnochy 7, 3) ul. Bieniewicka 18 w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Remont lokali komunalnych mieszkalnych - pustostanów obejmujących Część przetargowa I: 1) ul. Ks. J. Popiełuszki 4 m 14, 2) ul. Powązkowska 70 m 11, 3) ul. Powązkowska 70 m 17, Część przetargowa II: 1) ul. H. Siemiradzkiego 5 m 6, 2) ul. Śmiała 4-18 m 65, 3) ul. Śmiała 5-7 m 18 Część przetargowa III: 1) ul. A. Mickiewicza 18 C, 2) ul. K. Szajnochy 7, 3) ul. Bieniewicka 18 w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy”, w zakresie robót ogólnobudowlanych , sanitarnych i elektrycznych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają jedną ofertę wspólną. Ten sam wykonawca może być członkiem tylko jednego konsorcjum. 2) oświadczenie, o jakim mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a i b składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 3) Pozostałe dokumenty, formularze i oświadczenia składa pełnomocnik reprezentujący wszystkich wykonawców 4. Wykonawcy polegający na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawia wraz z ofertą: 1) informację o tych podmiotach w oświadczeniu, o jakim mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a-b; 2) zobowiązania tych podmiotów albo inne dokumenty określające w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. W przypadku, gdy wykonawcę reprezentować będzie pełnomocnik, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo (oryginał lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza) podpisane przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentacji wykonawcy, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z przepisów prawa lub innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Podobne przetargi

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf