Remont drogi gminnej ulicy Bema wraz z budową miejsc parkingowych w ulicy Bema w Karczewie.


Gmina Karczew ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Karczew
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 05480 Karczew, ul. Warszawska
 • Telefon/fax: tel. 22 7806516, 780 76 41 , fax. 227 806 536
 • Data zamieszczenia: 2018-07-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Karczew
  ul. Warszawska 28
  05480 Karczew, woj. mazowieckie
  tel. 22 7806516, 780 76 41, fax. 227 806 536
  REGON: 1326922600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.karczew.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont drogi gminnej ulicy Bema wraz z budową miejsc parkingowych w ulicy Bema w Karczewie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie zadania którego przedmiotem jest: Remont drogi gminnej ulicy Bema w Karczewie wraz z budową miejsc parkingowych w ulicy Bema w Karczewie, w tym: Remont ul. Bema w Karczewie w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla nr 8; Budowa miejsc parkingowych wzdłuż wału przy ul. Bema w Karczewie ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla nr 8; Remont nawierzchni jezdni ul. Bema w Karczewie na odc. II, łącznik do ul. Gen. St. Grota Roweckiego w Karczewie. Szczegółowo przedmiot zamówienia określają: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – stanowiący Zał. Nr 8 do SIWZ; Dokumentacja projektowa na którą składają się: Projekty budowlane – stanowiące Zał. Nr: 9, 10 (10.1 załącznik graficzny rysunek z dnia 28.02.2018 – zakres robót do realizacji), 11 do SIWZ; Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – stanowiące Zał. Nr: 12, 13, 14 do SIWZ; Przedmiary robót (przedmiary mają charakter pomocniczy) – stanowiące Zał. Nr: 15, 16, 17 do SIWZ; Zgłoszenia zamiaru wykonania robót oraz zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu na wykonanie robót objętych zgłoszeniem – stanowiące Zał. Nr: 18, 19 do SIWZ; Istotne Postanowienia Umowy – stanowiące Zał. Nr 6 do SIWZ. Załączniki szczegółowo wymienione są w punkcie 26 SIWZ. Wyżej wymieniona dokumentacja jest załącznikiem do ogłoszenia o zamówieniu i jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45100000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1.300,00 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta złotych i 00/100). Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą, tj. 30 dni włącznie z dniem składania ofert. Szczegółowe zapisy dotyczące wadium zostały określone w punkcie 13 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca bez wezwania Zamawiającego zobowiązany jest, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (http://www.bip.karczew.pl), przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (dotyczy również wspólników spółki cywilnej) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (o którym mowa w pkt 8.3 SIWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Podobne przetargi

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf