Remont dróg leśnych Nadleśnictwa Górowo Iławeckie w roku 2018.


Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Górowo Iławeckie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Górowo Iławeckie
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Adres: 11-220 Górowo Iławeckie, ul. Sikorskiego
 • Telefon/fax: tel. 89 7611930 , fax. 89 7611931
 • Data zamieszczenia: 2018-04-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Górowo Iławeckie
  ul. Sikorskiego 30 A
  11-220 Górowo Iławeckie, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 7611930, fax. 89 7611931
  REGON: 51002229000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont dróg leśnych Nadleśnictwa Górowo Iławeckie w roku 2018.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Remont dróg leśnych Nadleśnictwa Górowo Iławeckie w roku 2018” polegający na: 1.1 Poprawie stanu istniejących dróg gruntowych, poprzez wyprofilowanie dróg leśnych, nadanie im spadków poprzecznych i podłużnych o przekroju daszkowym oraz jednostronnych na łukach poziomych, 1.2 Usunięcie, ścięcie zawyżonych poboczy, uzyskany materiał należy rozplanować poza pas drogowy, 1.3 Uzupełnienie nawierzchni pospółką frakcji 0-31,5 w ilości szacunkowej 300 m3 na pakiet (całe zadania 800 m3) z wbudowaniem, (dowóz, ułożenie zgodnie z technologią przewidzianą dla robót drogowych, nadanie odpowiedniego profilu podłużnego i poprzecznego, mechaniczne zagęszczenie ułożonego kruszywa w miejscach wskazanych przez Zleceniodawcę). 1.4 Usunięcie zakrzaczeń z pasa drogowego około 2-3 mb od korony drogi, usunięte zakrzaczenia złożyć za pas drogowy 1.5 Prace należy prowadzić w odpowiednich warunkach atmosferycznych (właściwa wilgotność podłoża) gwarantująca utrzymanie stabilności powierzchni równanej drogi, a podłoże ziemne powinno być tak zagęszczone aby pojazdy poruszające się po nim nie pozostawiały większych śladów. 1.6 Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia o którym mowa w opisie przedmiotu zamówienia. 2. Zamówienie podzielono na 3 pakiety : Pakiet nr I - Nowa Wieś, Gałajny, Mała Wola, Stabławki, Pakiet nr II – Dzikowo, Stejno, Kiwajny, Orsy, Jarzeń, Pakiet nr III - Borki, Dęby, Gaworowo, Zięby, Jagodowo.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Podobne przetargi

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf