Remont dachu strażnicy OSP w Magnuszewie


Gmina Magnuszew ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Magnuszew
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 26910 Magnuszew, ul. Saperów
 • Telefon/fax: tel. 486 217 105 , fax. 486 217 025
 • Data zamieszczenia: 2018-07-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Magnuszew
  ul. Saperów 24
  26910 Magnuszew, woj. mazowieckie
  tel. 486 217 105, fax. 486 217 025
  REGON: 67022383000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugmagnuszew.bip.org.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont dachu strażnicy OSP w Magnuszewie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pokrycia dachowego na budynku strażnicy w Magnuszewie blachą płaską mat TK 3009. Zgodnie z przedmiarem przewidywana jest 45 arkuszy blachy . Szczegółowym opisem przedmiotu Zamówienia będącym integralną częścią SIWZ, jest załączony przedmiar robót. Przedmiary robót, które Zamawiający załączył do SIWZ ma znaczenie orientacyjne i pomocnicze. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych, ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. Materiały powinny odpowiadać wymaganiom określonym przepisami o wyrobach budowlanych oraz wymaganiom określonym w dokumentacji. Zamawiający zaleca Wykonawcy dokonanie wizji lokalnej na terenie gdzie będą wykonywane roboty oraz uzyskanie na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkich informacji, które mogą być potrzebne do przygotowania oferty. Wszelkie koszty wizji lokalnej ponosi Wykonawca. Wszelkie koszty mediów (energia elektryczna, woda, ścieki) związane z realizacją przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca. Uwaga: Jeżeli w SIWZ przy opisie przedmiotu zamówienia w tym również STWiOR, przedmiarach robót wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp. Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, itp. równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane. Za urządzenia bądź materiały równoważne Zamawiający uzna takie urządzenia i materiały, które posiadają takie same lub korzystniejsze parametry techniczne i jakościowe opisane w SIWZ, a ich zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań techniczno - technologicznych przewidzianych w dokumentacji. Równoważne produkty i urządzenia muszą posiadać wszelkie wymagane w SIWZ oraz prawem certyfikaty dopuszczające je do obrotu i stosowania. Materiały powinny odpowiadać wymaganiom określonym przepisami o wyrobach budowlanych oraz wymaganiom określonym w dokumentacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45210000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W terminie 3 dni od przekazania Informacji o treści złożonych ofert, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu.Kosztorys ofertowy, Pełnomocnictwo/a/

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Podobne przetargi

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf