"Realizacja systemu Statystyka Muzeów"


Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 02910 Warszawa, ul. Goraszewska
 • Telefon/fax: tel. 222 569 600 , fax. 22 642 11 85
 • Data zamieszczenia: 2018-10-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów
  ul. Goraszewska 7
  02910 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 222 569 600, fax. 22 642 11 85
  REGON: 1209166000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nimoz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  "Realizacja systemu Statystyka Muzeów"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja systemu Statystyka Muzeów, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ. Zamawiający wymaga, by czynności polegające na usłudze polegającej na budowie i wdrożeniu systemu informatycznego o ile nie będą wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, były wykonywane przez osoby zatrudnione (przez Wykonawcę lub podwykonawcę) na podstawie umowy o pracę.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 15.000,00 zł ( piętnaście tysięcy złotych). 2.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 Pzp: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Kompletna oferta powinna składać się z: 1) formularza ofertowego zgodnego z treścią zał. nr 1 do SIWZ 2) oświadczenia/zobowiązania wymienione w rozdziale VI ust. 1-4 niniejszej SIWZ; 3) dokumentów, z których wynika prawo do podpisania oferty, względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 570), a wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą, 4) pełnomocnictw w oryginale lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez notariusza (jeżeli dotyczy), 5) dowodu wniesienia wadium. Wykonawca oraz wykonawcy występujący wspólnie zobowiązani są przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji z otwarcia ofert – wg zał. nr 5 do SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów dołącza zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia– zał. nr 4 do SIWZ (zobowiązanie tych podmiotów powinno być złożone w oryginale).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Podobne przetargi

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf