Realizacja projektu „Rozwój infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych gminy Myszyniec w celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczej” realizowanego w oparciu o dofinansowanie z RPO WM 2014-2020 działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych z podziałem na części: 1) ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA „CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH” w ramach którego realizuje się: Przebudowa, rozbudowa oraz nadbudowa istniejącego budynku byłej hydroforni wraz z przebudową drogi wewnętrznej i zagospodarowaniem terenu wraz z wyposażeniem (część I), 2) WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA „Przebudowa budynku obecnego Dworca Autobusowego – modernizacja istniejącej zabudowy na cele społeczno-gospodarcze wraz z wyposażeniem"(część II).


Gmina Myszyniec ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Myszyniec
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 07430 Myszyniec, Plac Wolności
 • Telefon/fax: tel. 297 721 141 , fax. 297 721 141
 • Data zamieszczenia: 2018-04-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Myszyniec
  Plac Wolności 60
  07430 Myszyniec, woj. mazowieckie
  tel. 297 721 141, fax. 297 721 141
  REGON: 54660900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: myszyniec.nowoczesnagmina.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Realizacja projektu „Rozwój infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych gminy Myszyniec w celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczej” realizowanego w oparciu o dofinansowanie z RPO WM 2014-2020 działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych z podziałem na części: 1) ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA „CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH” w ramach którego realizuje się: Przebudowa, rozbudowa oraz nadbudowa istniejącego budynku byłej hydroforni wraz z przebudową drogi wewnętrznej i zagospodarowaniem terenu wraz z wyposażeniem (część I), 2) WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA „Przebudowa budynku obecnego Dworca Autobusowego – modernizacja istniejącej zabudowy na cele społeczno-gospodarcze wraz z wyposażeniem"(część II).
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja projektu „Rozwój infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych gminy Myszyniec w celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczej” realizowanego w oparciu o dofinansowanie z RPO WM 2014-2020 działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych z podziałem na część pierwszą w zakresie której znajduje się Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH” w ramach którego realizuje się: Przebudowa, rozbudowa oraz nadbudowa istniejącego budynku byłej hydroforni wraz z przebudową drogi wewnętrznej i zagospodarowaniem terenu wraz z wyposażeniem, zgodnie z Programem Funkcjonalno – Użytkowym stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ [dalej: PFU] oraz pozostałymi załącznikami do niniejszej SIWZ oraz w pozostałym zakresie określonym w niniejszym dziale II SIWZ, z podziałem na część drugą w zakresie której znajduje się Wykonanie robót budowlanych dla zadania „Przebudowa budynku obecnego Dworca Autobusowego – modernizacja istniejącej zabudowy na cele społeczno – gospodarcze wraz z wyposażeniem", zgodnie z dokumentacją projektową.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty Wykonawca dołącza: 1. wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ, zawierający, w szczególności cenę ofertową oraz wykaz dotyczący podwykonawców (art. 36b ust. 1), 2. zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, jeżeli dotyczy (zobowiązanie tych podmiotów winno być złożone w oryginale) – załącznik nr 8. 3. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 (informacja z sesji otwarcia ofert), przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23 tj: (załącznik nr 1C do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna). W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania: 4.1 W odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego w stosunku do Wykonawców, ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia każdy Wykonawca wypełnia oświadczenie, którego treść zawiera Załącznik nr 1A i 1B, 4.2 oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie, 4.3 wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Umocowanie może wynikać z treści umowy konsorcjum lub zostać przedłożone oddzielnie wraz z ofertą, 4.4 w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, Wykonawcy muszą udokumentować, że łącznie spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1b ustawy oraz każdy z wykonawców musi wykazać brak podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Podobne przetargi

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf