Przebudowa ul. Orzechowej w Lisowie


Gmina Herby ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Herby
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 42284 Herby, ul. Lubliniecka
 • Telefon/fax: tel. 34 3574100 w. 17 , fax. 34 3574105
 • Data zamieszczenia: 2018-07-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Herby
  ul. Lubliniecka 33
  42284 Herby, woj. śląskie
  tel. 34 3574100 w. 17, fax. 34 3574105
  REGON: 15139843900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.herby.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa ul. Orzechowej w Lisowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.2. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie robót budowlanych obejmujących przebudowę ul. Orzechowej w Lisowie, która poprawi stan techniczny nawierzchni jezdni. Zamówienie obejmuje również uzupełnienie istniejącego systemu odwodnienia poprzez zabudowę wpustów ulicznych oraz ich podłączenie do istniejącego kanału deszczowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 16.1. Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości: 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). 16.2. Wadium może być wnoszone w formach określonych w art. 45 ust. 6 pkt 1-5 Ustawy. 16.3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Gmina Herby, Bank Spółdzielczy Koszęcin nr 48 8288 1014 2001 0000 0042 0001. Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu Zamawiający uzna wadium, które w oznaczonym terminie znajduje się na rachunku Zamawiającego. 16.4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 16.5. W przypadku wyboru formy niepieniężnej wadium, oryginał dokumentu należy złożyć wraz z Ofertą. Wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu musi spełniać wymagania wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności określać bezwarunkowy, nieodwołalny obowiązek zapłaty na pierwsze żądanie Zamawiającego, w przypadkach określonych w ustawie oraz być ważne przez okres związania ofertą, określony w niniejszej SIWZ. Musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 16.6. Beneficjentem wniesionego wadium będzie: Gmina Herby ul. Lubliniecka 33, 42-284 Herby. 16.7. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniądza przelewem, tytuł przelewu musi pozwalać Zamawiającemu na identyfikację przedmiotowego postępowania (np. znak postępowania, nazwa postępowania, skrócona nazwa postępowania). 16.8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem pkt 12). 16.9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 16.10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 16.11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 7, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 16.12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 16.13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 16.14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna spełnienie tego warunku w oparciu o treść oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złożonego zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do wypełnionego i podpisanego formularza oferty – załącznik nr 1 do SIWZ należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia: 10.1. oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – załącznik nr 3 do SIWZ, 10.2. oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 do SIWZ, 10.3. w przypadku powoływania się na zasoby innych podmiotów należy przedstawić zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu niezbędnych zasobów – załącznik nr 9 do SIWZ. 10.4. w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie oświadczenia składa każdy z Wykonawców ubiegających się o zamówienie. 10.5. Pełnomocnictwo (składają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia np. konsorcjum, spółka cywilna) o treści zgodnej z załączonym do SIWZ wzorem. 10.6. Kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Podobne przetargi

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf