PRZEBUDOWA PŁYTY GŁÓWNEJ STADIONU SPORTOWEGO W M. WIĄZOWNICA

Wójt Gminy Wiązownica ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wójt Gminy Wiązownica
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 37522 Wiązownica, Wiązownica
 • Telefon/fax: tel. 016 622-36-31
 • Data zamieszczenia: 2018-07-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wójt Gminy Wiązownica
  Wiązownica 208
  37522 Wiązownica, woj. podkarpackie
  tel. 016 622-36-31
  REGON: 55167400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wiazownica.com

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PRZEBUDOWA PŁYTY GŁÓWNEJ STADIONU SPORTOWEGO W M. WIĄZOWNICA
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przebudowa płyty boiska głównego o nawierzchni trawiastej naturalnej, polegający na wykonaniu nowej nawierzchni z trawy z rolki na podbudowie, oraz wykonaniem instalacji nawadniającej ze zraszaczami. Istniejąca płyta boiska, które jest przedmiotem przebudowy, znajduje się na terenie stadionu sportowego w m. Wiązownica, na działce nr ewid. 85/3, przy ul. Sportowej. Na boisku znajdują się bramki do piłki nożnej, piłkochwyty, budki dla zawodników rezerwowych, tablica świetlna wyników oraz oświetlenie zewnętrzne. Na obiekcie znajduje się również szatnia sportowa i trybuny. Cały stadion sportowy jest ogrodzony. Z posiadanych dokumentów geodezyjnych wynika, że nawierzchnia płyty boiska posiada znaczne nierówności i spadki podłużne i poprzeczne. Płyta boiska nie posiada żadnej instalacji odwadniająco - nawadniającej. 2. Projektuje się przebudowę obecnej płyty boiska, polegającą na zmianie nawierzchni boiska z nawierzchni trawiastej na nawierzchnię z trawy naturalnej rolowanej z równoczesną wymianą gruntu, wykonaniem odpowiedniej podbudowy płyty boiska – warstwy wegetacyjnej, oraz instalacji nawadniającej płytę boiska za pomocą zraszaczy o odpowiednim promieniu zraszania, zasilanych energetycznie z istniejącego budynku szatni sportowej. 3. Przebudowa nawierzchni płyty boiska o parametrach technicznych wg. projektu bud.: Powierzchnia netto 7 875 m2 Powierzchnia netto 8 056 m2 Wymiary netto szer./dł. 75x105 m Wymiary brutto szer./dł. 76x106 m obejmuje następujące elementy:  roboty przygotowawcze i roboty ziemne,  nawierzchnia pyty boiska,  kanalizacja deszczowa,  instalacja nawadniająca,  zasilanie energetyczne instalacji nawadniającej,  zbiorniki żelbetowe systemu nawadniającego z zasilaniem energetycznym i sterowaniem. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa (projekt budowlany), specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych i przedmiar robót stanowiące integralną część siwz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45212200-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Zobacz pełną treść przetarguZobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę główną