PRZEBUDOWA PŁYTY GŁÓWNEJ STADIONU SPORTOWEGO W M. WIĄZOWNICA


Wójt Gminy Wiązownica ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Wójt Gminy Wiązownica
 • Województwo: podkarpackie
 • Adres: 37522 Wiązownica, Wiązownica
 • Telefon/fax: tel. 016 622-36-31
 • Data zamieszczenia: 2018-07-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wójt Gminy Wiązownica
  Wiązownica 208
  37522 Wiązownica, woj. podkarpackie
  tel. 016 622-36-31
  REGON: 55167400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wiazownica.com

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PRZEBUDOWA PŁYTY GŁÓWNEJ STADIONU SPORTOWEGO W M. WIĄZOWNICA
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przebudowa płyty boiska głównego o nawierzchni trawiastej naturalnej, polegający na wykonaniu nowej nawierzchni z trawy z rolki na podbudowie, oraz wykonaniem instalacji nawadniającej ze zraszaczami. Istniejąca płyta boiska, które jest przedmiotem przebudowy, znajduje się na terenie stadionu sportowego w m. Wiązownica, na działce nr ewid. 85/3, przy ul. Sportowej. Na boisku znajdują się bramki do piłki nożnej, piłkochwyty, budki dla zawodników rezerwowych, tablica świetlna wyników oraz oświetlenie zewnętrzne. Na obiekcie znajduje się również szatnia sportowa i trybuny. Cały stadion sportowy jest ogrodzony. Z posiadanych dokumentów geodezyjnych wynika, że nawierzchnia płyty boiska posiada znaczne nierówności i spadki podłużne i poprzeczne. Płyta boiska nie posiada żadnej instalacji odwadniająco - nawadniającej. 2. Projektuje się przebudowę obecnej płyty boiska, polegającą na zmianie nawierzchni boiska z nawierzchni trawiastej na nawierzchnię z trawy naturalnej rolowanej z równoczesną wymianą gruntu, wykonaniem odpowiedniej podbudowy płyty boiska – warstwy wegetacyjnej, oraz instalacji nawadniającej płytę boiska za pomocą zraszaczy o odpowiednim promieniu zraszania, zasilanych energetycznie z istniejącego budynku szatni sportowej. 3. Przebudowa nawierzchni płyty boiska o parametrach technicznych wg. projektu bud.: Powierzchnia netto 7 875 m2 Powierzchnia netto 8 056 m2 Wymiary netto szer./dł. 75x105 m Wymiary brutto szer./dł. 76x106 m obejmuje następujące elementy:  roboty przygotowawcze i roboty ziemne,  nawierzchnia pyty boiska,  kanalizacja deszczowa,  instalacja nawadniająca,  zasilanie energetyczne instalacji nawadniającej,  zbiorniki żelbetowe systemu nawadniającego z zasilaniem energetycznym i sterowaniem. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa (projekt budowlany), specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych i przedmiar robót stanowiące integralną część siwz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45212200-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 11.1 Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium. Zamawiający określa wadium w kwocie 5 000 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych). 11.2 Wadium musi być wniesione przed upływem terminu do składania ofert, wskazanego w rozdziale XIII SIWZ. Wykonawca może załączyć oryginał wadium w formie gwarancji do oferty. 11.3 Wadium może być wnoszone w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz. U z 2017 r., poz. 1579), tj.: 1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w BS Jarosław o/Wiązownica, numer rachunku 56 9096 1014 2002 1400 0202 0001 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 poz. 1804).. 11.4 Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Jarosławiu o/Wiązownica Nr rachunku: 56 9096 1014 2002 1400 0202 0001. Wykonawca dołącza do oferty wydruk (kopię) wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać: „WADIUM - przetarg znak sprawy IZ.271.13.2018”. W pozostałych przypadkach wymagane jest dołączenie oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. Dokumenty, o których mowa w punkcie 11.3. muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. 11.5 W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w punkcie 11.4 SIWZ. 11.6 Oferty bez wniesionego wadium przetargowego będą traktowane jako nie spełniające wymagań przetargu i na tej podstawie zostaną odrzucone, bez dalszego rozpatrywania. 11.7 Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa Ustawa Pzp. 11.8 Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 11.9 Zamawiający zatrzymuje wadium w przypadkach wskazanych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 11.10 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (konsorcjum, spółka cywilna itd.) wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu musi zawierać zapis o udzieleniu gwarancji przez wszystkich członków Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie wstępnego oświadczenia wykonawcy.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 1) Formularz ofertowy przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w zał. nr 1 do SIWZ z podaniem całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia, 2) Kosztorys ofertowy, 3) Parafowany wzór umowy, 4) Dowód wniesienia wadium (jeżeli dotyczy), 5) Pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia w oryginale ( jeżeli dotyczy) Wraz z ofertą wykonawca powinien załączyć obligatoryjnie: 1) Oświadczenie na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp. dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu – zgodnie ze wzorem podanym w zał. do SIWZ, 2) Oświadczenie na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp. dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – zgodnie ze wzorem podanym w zał. do SIWZ, 3) Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, w celu sprawdzenia osób upoważnionych do reprezentacji Wykonawcy - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem (jeżeli dotyczy), 4) Pełnomocnictwo jeżeli umocowanie osoby wskazanej w ofercie nie wynika z dokumentów rejestrowych (jeżeli dotyczy),

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Podobne przetargi

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf