Przebudowa i dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej wraz z wyposażeniem-świetlice: w Annowie, w Boguszewie, w Wiktorowie, w Orlu, w Słupie i w Pokrzywnie


Gmina Gruta ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Gruta
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 86-330 Gruta, Gruta
 • Telefon/fax: tel. 564 683 121 , fax. 564 683 188
 • Data zamieszczenia: 2018-01-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Gruta
  Gruta 244
  86-330 Gruta, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 564 683 121, fax. 564 683 188
  REGON: 53429100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gruta.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa i dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej wraz z wyposażeniem-świetlice: w Annowie, w Boguszewie, w Wiktorowie, w Orlu, w Słupie i w Pokrzywnie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą: „Przebudowa i dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej wraz z wyposażeniem – świetlice: w Annowie, w Boguszewie, w Wiktorowie, w Orlu, w Słupie i w Pokrzywnie”. Zadanie obejmuje wykonanie robót budowlanych: roboty rozbiórkowe (rozbiórka piecy kaflowych, rozbiórka podsufitki z płyt drewnopochodnych, rozbiórka pokrycia dachu z płyt azbestowo-cementowych), roboty betoniarsko-zbrojarskie (fundamenty pod podjazd dla wózków inwalidzkich, wieńce pod konstrukcję dachu), roboty murarskie, wykonywanie ścianek działowych murowanych i z gipso-kartonu, roboty glazurnicze, układanie wykładzin z PCV, wymiana instalacji elektrycznych i sanitarnych, montaż osprzętu elektrycznego i sanitarnego, roboty tynkarskie i malarskie, roboty ciesielskie (więźba dachowa) i dekarskie (wykonanie pokrycia z blacho-dachówki), ocieplenie ścian styropianem, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, roboty brukarskie (układanie nawierzchni z kostki betonowej). Zamówienie podzielone jest na sześć części. Część nr 1 - Przebudowa i dostosowanie infrastruktury kulturalnej wraz z wyposażeniem - świetlica w Annowie. Część nr 2 – Przebudowa i dostosowanie infrastruktury kulturalnej wraz z wyposażeniem - świetlica w Boguszewie. Część nr 3 – Przebudowa i dostosowanie infrastruktury kulturalnej wraz z wyposażeniem - świetlica w Wiktorowie. Część nr 4 – Przebudowa i dostosowanie infrastruktury kulturalnej wraz z wyposażeniem - świetlica w Orlu. Część nr 5 – Przebudowa i dostosowanie infrastruktury kulturalnej wraz z wyposażeniem - świetlica w Słupie. Część nr 6 – Przebudowa i dostosowanie infrastruktury kulturalnej wraz z wyposażeniem - świetlica w Pokrzywnie. Opis przedmiotu zamówienia określa: 1) dokumentacja techniczna: projekt budowlano-wykonawczy – załączniki nr 2.1 do 2.6 do SIWZ, 2) szczegółowa specyfikacja techniczna – załączniki nr 3 do SIWZ. Zamawiający załącza do SIWZ przedmiar robót, który ma charakter dokumentu pomocniczego i nie stanowi elementu opisu przedmiotu zamówienia. Załączone przedmiary robót mają jedynie charakter dokumentu pomocniczego i stanowią bazę wyjściową do obliczenia ceny oferty. Wykonawca może uwzględnić w kosztorysie swoje własne obmiary i założenia kalkulacyjne. Zamawiający załączył przedmiar robót – załączniki nr 4.1 do 4.6 do SIWZ. Na podstawie § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129), wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym i opis przedmiotu zamówienia nie obejmuje przedmiaru robót. Zgodnie z art. 30 ustawy Pzp, w miejscu gdzie przedmiot zamówienia opisany jest za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wskazanie równoważności oferowanego rozwiązania spoczywa na Wykonawcy. Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia występują nazwy konkretnych produktów, wyrobów lub określenia sugerujące wyroby konkretnych podmiotów Wykonawca winien uznać, iż podano produkty przykładowe, a Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania produktów, wyrobów, materiałów równoważnych o właściwościach, parametrach technicznych nie gorszych niż przyjęto w dokumentacji przetargowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wysokość wadium ustala się w kwocie: 1) Część 1 – 1 700,00 zł, słownie: jeden tysiąc siedemset złotych zero groszy, 2) Część 2 – 4 300,00 zł, słownie: cztery tysiące trzysta złotych zero groszy 3) Część 3 – 1 700,00 zł, słownie: jeden tysiąc siedemset złotych zero groszy, 4) Część 4 – 1 500,00 zł, słownie: jeden tysiąc pięćset złotych zero groszy 5) Część 5 – 950,00 zł, słownie: dziewięćset pięćdziesiąt złotych zero groszy, 6) Część 6 - 1 900,00 zł, słownie: jeden tysiąc dziewięćset złotych zero groszy 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank : Bank Spółdzielczy w Brodnicy Nr: 34 9484 1033 2306 1600 2219 0009 z dopiskiem: a) dla Części nr 1 - „Wadium na Cz. 1 - świetlica w Annowie. ZP.271.1.2018.EK” b) dla Części nr 2 - „Wadium na Cz. 2 – świetlica w Boguszewie. ZP.271.1.2018.EK” c) dla Części nr 3 - „Wadium na Cz. 3 – świetlica w Wiktorowie. ZP.271.1.2018.EK” d) dla Części nr 4 - „Wadium na Cz. 4 – świetlica w Orlu. ZP.271.1.2018.EK” e) dla Części nr 5 - „Wadium na Cz. 5 – świetlica w Słupie. ZP.271.1.2018.EK” f) dla Części nr 6 - „Wadium na Cz. 6 – świetlica w Pokrzywnie. ZP.271.1.2018.EK”
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie składane przez wszystkich Wykonawców po otwarciu ofert: 1. oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia/grupa kapitałowa – załącznik nr 9 do SIWZ UWAGA: Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji której mowa w art. 86 ust. 5 ust. Pzp przekazuje Zamawiającemu przedmiotowe oświadczenie, oświadczenie należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ. Wraz ze złożonym oświadczeniem, Wykonawca może złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy Wykonawca wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Podobne przetargi

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf