Przebudowa drogi gruntowej Górale-Wronka


Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Adres: 87-330 Jabłonowo Pomorskie, ul. Główna
 • Telefon/fax: tel. 56 6976800 , fax. 56 6979001
 • Data zamieszczenia: 2018-07-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie
  ul. Główna 28
  87-330 Jabłonowo Pomorskie, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 56 6976800, fax. 56 6979001
  REGON: 871118431
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.jablonowopomorskie.pl http://jablonowo.biuletyn.net/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gruntowej Górale-Wronka
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego z podziałem na części, którego przedmiotem jest Przebudowa drogi gruntowej Górale – Wronka. CZĘŚĆ I „Przebudowa drogi gruntowej Górale – Wronka od km 0+000,00 do km 0+960,00" oraz CZĘŚĆ II „Przebudowa drogi gruntowej Górale – Wronka Górale - Wronka od km 0+960,00 do km 1+920,00”. Zakres robót będzie obejmował m.in.: • roboty ziemne – poszerzenie korpusu drogi, plantowanie skarp nasypów i wykopów; • roboty ziemne związane z odwodnieniem; • wykonanie zjazdów; • budowę nawierzchni drogi gruntowej z kruszyw naturalnych stabilizowanych mechanicznie (konstrukcja nawierzchni drogi: - warstwa górna - nawierzchnia z mieszanki żwirowej, - warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, - warstwa dolna z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie); • roboty będą prowadzone w istniejącym pasie zniszczonej drogi leśnej. Szczegółową dokumentację techniczną opisu przedmiotu zamówienia, w tym przedmiar robót oraz parametry techniczne drogi zawarto w załączniku nr 2 do SIWZ. Przedmiar robót, ujęty w dokumentacji technicznej, stanowi wyłącznie informację dodatkową dla Wykonawcy w celu opracowania uproszczonego kosztorysu ofertowego i obliczenia ceny. Wymagania opisane w SIWZ oraz kryteria oceny ofert są tożsame dla części I oraz dla części II przedmiotowego postępowania.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wniósł wadium przed upływem terminu składania ofert. 2. Jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych lub udziela zamówienia w częściach, określa kwotę wadium dla każdej z części: Wadium dla części I wynosi 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych); Wadium dla części II wynosi 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego, tj. na rachunek bankowy Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie: Bank Spółdzielczy w Brodnicy, Oddział w Jabłonowie Pomorskim, nr rachunku 50 9484 1150 0400 0547 2004 0007, w tytule przelewu proszę wpisać: wadium w przetargu nr GKA.271.15.2018 na część nr ………………..…... (proszę wpisać numer części zamówienia, na którą Wykonawca złoży ofertę). 5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze żądanie zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i powinna zawierać: 1) nazwę wykonawcy, beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 2) kwotę gwarancji, 3) termin ważności gwarancji „ od dnia ………… do dnia ……………” 4) zobowiązanie gwaranta do zapłacenie kwoty gwarancji na pierwsze żądanie zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a oraz 5 ustawy. 7. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert. 8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem okoliczności wskazanych w ustawie. 9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy 15. Zasady wnoszenia wadium określone w niniejszym rozdziale dotyczą również przedłużenia ważności wadium oraz wnoszenia nowego wadium w przypadkach określonych w ustawie. 16. Niewniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje odrzucenie oferty podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca będzie wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonym w państwie członkowskim Unii Europejskiej.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) zaleca się dołączyć do oferty dokument potwierdzający wniesienie wadium (o ile było wymagane); 2) w przypadku wniesienia wadium, w formie innej niż pieniądz – dokument (w oryginale) potwierdzający wniesienie wadium należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 10 (sekretariat) do terminu składania ofert, zaś kopię tego dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem należy załączyć do oferty; 3) na potwierdzenie warunków opisanych w rozdziale V ust. 2 pkt 3 lit. b) SIWZ, wymaga się przedstawienia kserokopii dokumentów, potwierdzonych za zgodność z oryginałem, które potwierdzą posiadane uprawnienia i kwalifikacje zawodowe; 4) w przypadku, gdy ofertę składa konsorcjum, Wykonawcy zobowiązani są dołączyć do oferty odpowiednie pełnomocnictwo(a) udzielone przez uczestników konsorcjum, a w przypadku, gdy do realizacji przedmiotowego zamówienia zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców bądź stosowną umowę. W przypadku, gdy: Wykonawca nie złoży wymaganych oświadczeń i/lub dokumentów, bądź złożone oświadczenia i/lub dokumenty, które Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć, zgodnie z treścią rozdziału 6 SIWZ, są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia od zamieszczenia na stronie internetowej http://jablonowo.biuletyn.net informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, tj. informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Dopuszcza się złożenie oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej już na etapie składania ofert, jeśli Wykonawca nie przynależy do żadnej grupy kapitałowej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Podobne przetargi

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf