„Przebudowa drogi gminnej nr 112721D Mlądz – Przecznica w kilometrażu od 0+000 do 0+647[silne wiatry i intensywne opady deszczu – październik 2017r.]”.


Gmina Mirsk ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Mirsk
 • Województwo: dolnośląskie
 • Adres: 59630 Mirsk, Plac Wolności
 • Telefon/fax: tel. 075 647 04 40 , fax. 075 647 04 69
 • Data zamieszczenia: 2018-05-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Mirsk
  Plac Wolności 39
  59630 Mirsk, woj. dolnośląskie
  tel. 075 647 04 40, fax. 075 647 04 69
  REGON: 23082163000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mirsk.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Przebudowa drogi gminnej nr 112721D Mlądz – Przecznica w kilometrażu od 0+000 do 0+647[silne wiatry i intensywne opady deszczu – październik 2017r.]”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przebudowa drogi gminnej nr 112721D Mlądz – Przecznica w kilometrażu od 0+000 do 0+647[silne wiatry i intensywne opady deszczu – październik 2017r. Podstawowy zakres zamówienia obejmuje : -plantowanie ścinanie zawyżonych poboczy(647x0,5x2) oraz miejscowe korytowanie bruzdy międzykoleinowej(647,0 x 0,75) z odwozem nadmiaru gruntu na odległość do 3 km – 1.132,25 m2, -wyrównanie i wzmocnienie istniejącej podbudowy kruszywami łamanymi gr. średnio 20 cm obmiar 647,0 x 2,5 + 50,0m2(zjazdy) – 1.667,50m2 -nawierzchnia bitumiczna warstwa dolna wiążąca gr.4 cm – 1.667,50 m2, -nawierzchnia bitumiczna warstwa ścieralna beton asfaltowy AC11S gr. 4 cm. – 1.667,50 m2, -wyprofilowanie poboczy materiałem kamiennym(647,0x0,5x0,10x2) – 64,70 m3, -powierzchniowe utrwalenie poboczy emulsja asfaltową i grysami – 647,00 m2, Szczegółowy zakres zamówienia opisany w opisie przedmiotu zamówienia i specyfikacjach technicznych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium przetargowe w kwocie 4.000,00 zł
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: NIE DOTYCZY
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: kopię dokumentu(polisy OC) potwierdzającego że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie mniejszą jak 200.000 zł.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Podobne przetargi

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf