Przebudowa dróg strefy skrzyżowania ulic Podmiejskiej/Obwodowej Zachodniej w Piekarach Śląskich w ramach realizacji zadania pn.: „Przebudowa skrzyżowania ulicy Podmiejskiej z DW 911”.


Prezydent Miasta Piekary Śląskie ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Prezydent Miasta Piekary Śląskie
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 41940 Piekary Śląskie, ul. Bytomska
 • Telefon/fax: tel. 323 939 379 , fax. 32 287 22 69
 • Data zamieszczenia: 2018-07-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Prezydent Miasta Piekary Śląskie
  ul. Bytomska 84
  41940 Piekary Śląskie, woj. śląskie
  tel. 323 939 379, fax. 32 287 22 69
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.piekary.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa dróg strefy skrzyżowania ulic Podmiejskiej/Obwodowej Zachodniej w Piekarach Śląskich w ramach realizacji zadania pn.: „Przebudowa skrzyżowania ulicy Podmiejskiej z DW 911”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przebudowa dróg strefy skrzyżowania ulic Podmiejskiej / Obwodowej Zachodniej w Piekarach Śląskich w ramach realizacji zadania pn.: „Przebudowa skrzyżowania ulicy Podmiejskiej z DW 911”. Część 1: Przebudowa skrzyżowania: 1. Zakres prac przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) cięcie piłą nawierzchni ok. 836,87 m, 2) frezowanie nawierzchni ok. 3405,35 m2, 3) rozbiórkę podbudowy ok. 1578,53 m2, 4) rozbiórkę nawierzchni z kostki ok. 58,0 m2 5) rozbiórkę krawężników ok. 289,67 m, 6) rozbiórkę ścieków z elementów betonowych ok. 444,0 m, 7) rozbiórkę barier drogowych ok. 467,29 m, 8) wykonanie warstwy wiążącej z BA ok. 4012,71 m2, 9) wykonanie warstwy ścieralnej z SMA ok. 4001,31 m2, 10) wykonanie warstwy ścieralnej z kostki ok. 338,37 m2, 11) wykonanie krawężników betonowych ok. 639,55 m2, 12) ułożenie ścieków z elementów betonowych ok. 399,0 m, 13) budowa studni rewizyjnej z kręgów betonowych 1 szt. oraz zabudowie wpustów ulicznych z przykanalikami 4 szt., 14) montaż kanałów PVC średnicy 200 mm ok. 72 m, 15) montaż kanałów PVC średnicy 250 mm ok. 12 m, 16) demontaż oraz montaż znaków drogowych, 17) przebudowę oświetlenia ulicznego, 18) przebudowę teletechniki, 19) przebudowę sygnalizacji świetlnej, Część 2: Oznakowanie poziome: 1. Zakres prac przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) oznakowanie poziome ok. 388 m2 Wycenę wszystkich robót w kosztorysie ofertowym należy sporządzić w formie kosztorysu uproszczonego, zgodnie z załączonym w SIWZ przedmiarem robót – dla każdej części oddzielnie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 9 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45100000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Część 1: Przebudowa skrzyżowania 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) 2. Wadium może być wnoszone w jednej z form wskazanych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dokonać przelewu na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony przez PKO Bank Polski SA: nr 05 1020 2313 0000 3402 0556 3525. 4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu za moment wniesienia uznaje się moment uznania rachunku Zamawiającego. 5. Potwierdzenie wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dołączyć do oferty. W przypadku złożenia wadium w formie poręczenia lub gwarancji bankowej bądź gwarancji ubezpieczeniowej należy załączyć oryginał dokumentu gwarancyjnego do oferty. 6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust.1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust.1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt.3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Część 2: Oznakowanie poziome Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie,
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Część 1: Przebudowa skrzyżowania 1) Formularz ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1. 2) Oświadczenia, o których mowa w rozdziale 7.1 SIWZ według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 i 3 do SIWZ. 3) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik. 4) Zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w rozdziale 6.5.1) i 6.5.4) SIWZ – jeżeli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego – według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ. 5) Kosztorys ofertowy w wersji uproszczonej – zgodnie ze wzorem załączonym przez Zamawiającego. 6) Dowód wniesienia wadium. Część 2: Oznakowanie poziome 1) Formularz ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1. 2) Oświadczenie, o którym mowa w rozdziale 7.1 SIWZ według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. 3) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik. 4) Zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w rozdziale 6.5.1) i 6.5.4) SIWZ – jeżeli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego – według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ. 5) Kosztorys ofertowy w wersji uproszczonej – zgodnie ze wzorem załączonym przez Zamawiającego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Podobne przetargi

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf