Przebudowa dróg powiatowych 5925S, ul. Ofiar Oświęcimskich i ul. Kosynierów oraz drogi powiatowej 5919S, ul. Remizowej w Bieruniu wraz z infrastrukturą drogową i techniczną


Powiatowy Zarząd Dróg w Bieruniu ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Bieruniu
 • Województwo: śląskie
 • Adres: 43155 Bieruń, ul. Warszawska
 • Telefon/fax: tel. 32 2162173, 3289654 , fax. 322 162 173
 • Data zamieszczenia: 2018-07-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Bieruniu
  ul. Warszawska 168
  43155 Bieruń, woj. śląskie
  tel. 32 2162173, 3289654, fax. 322 162 173
  REGON: 27765394800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.pzd-powiatbl.bip.net.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa dróg powiatowych 5925S, ul. Ofiar Oświęcimskich i ul. Kosynierów oraz drogi powiatowej 5919S, ul. Remizowej w Bieruniu wraz z infrastrukturą drogową i techniczną
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia pod ww. nazwą jest przeprowadzenie robót budowlanych w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy p.z.p. polegających na przebudowie dróg powiatowych 5925S, ul. Ofiar Oświęcimskich i ul. Kosynierów oraz drogi powiatowej 5919S, ul. Remizowej w Bieruniu wraz z infrastrukturą drogową i techniczną. Odcinek nr 1 rozbudowa ul. Ofiar Oświęcimskich: rozbudowa jezdni na długości 287 m (szerokość 5,5 m), budowa ciągu pieszo-rowerowego po lewej stronie jezdni na długości 223 m (szerokość 2,8 m), pozostały odcinek o długości 64 m jest chodnikiem. Po prawej stronie jezdni drogi na całym odcinku 287 m wykonane zostaną: zieleń drogowa, przebudowa istniejących zjazdów zlokalizowanych w pasie drogowym, przebudowa skrzyżowań z ul. Kossaka i Kosynierów, tarcza skrzyżowania ul. Ofiar Oświęcimskich z drogą gminną ul. Kossaka zostanie wyniesiona ponad poziom nawierzchni jezdni; odwodnienie: kanalizacja deszczowa. Ponadto na przedmiotowym odcinku drogi wykonane zostanie oświetlenie uliczne. Odcinek nr 2 ul. Kosynierów: przebudowa jezdni na długości 205 m, przebudowa chodnika po prawej stronie jezdni na długości 205 m (szerokość 2,0 m), przebudowa pobocza na ścieżkę rowerową dwukierunkową po prawej stronie jezdni na długości 92 m (równolegle do chodnika). Przebudowa pobocza na ścieżkę rowerową dwukierunkową (szerokość 2,5 m) po lewej stronie jezdni na długości 113 m, wykonanie zieleni drogowej po lewej stronie jezdni na długości 92 m, przebudowa zjazdów zlokalizowanych w pasie drogowym przedmiotowego odcinka, tarcza skrzyżowania ul. Kosynierów z drogą powiatową ul. Remizową zostanie wyniesiona ponad poziom nawierzchni jezdni; kanalizacja deszczowa. Ponadto na przedmiotowym odcinku drogi wykonane zostanie oświetlenie uliczne, które również doświetli przejście dla pieszych oraz wyniesione skrzyżowanie ul. Kosynierów z ul. Remizową. Miejsce wykonania robót budowlanych – lokalizacja dla dróg objętych przedmiotem zamówienia: droga powiatowa 5925S, ul. Ofiar Oświęcimskich w Bieruniu w km od 0+000,00 do 0+263,00, droga powiatowa 5925S, ul. Kosynierów w Bieruniu w km od 0+263,00 do 0+478,00, Powiat Bieruńsko-Lędziński, województwo śląskie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 35.000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, który Zamawiający określił następująco: do dnia 24.07.2018 r. do godz. 08:00. Wadium musi obejmować okres związania ofertą, który rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, gdyż stanowi zabezpieczenie złożonej przez wykonawcę oferty. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 1089). Nazwa i adres Zamawiającego, na który powinno zostać wniesione wadium: • Nazwa zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg w Bieruniu • Adres zamawiającego: 43-155 Bieruń, ul. Warszawska 168 Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Powiatowego Zarządu Dróg w Bieruniu, Nr konta: 12 1050 1399 1000 0023 1447 7486 ING Bank Śląski S.A. z dopiskiem: „ul. Ofiar Oświęcimskich i ul. Kosynierów”. W przypadku wnoszenia przez wykonawcę wadium w formie pieniądza do oferty należy załączyć dowód przelewu wadium na rachunek bankowy Zamawiającego. W przypadku składania kopii dowodu, kopia ta musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku wnoszenia przez wykonawcę wadium w formie innej niż pieniężnej (tj. w formie określonej w pkt. od 2 do 5), wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu oryginał właściwego dokumentu poręczenia lub gwarancji przed upływem terminu składania ofert i złożyć go w kasie Zamawiającego tj. w Powiatowym Zarządzie Dróg w Bieruniu, ul. Warszawska 168, pokój nr 3. Do oferty należy załączyć kopię przedmiotowego dokumentu wadialnego potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Uwaga!: Nie należy załączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty. Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu, uważa się wadium znajdujące się w dniu 24.07.2018 r. do godz. 08:00 na rachunku Zamawiającego. Wykonawca winien jest z odpowiednim wyprzedzeniem dokonać przelewu na wskazany przez Zamawiającego rachunek tak, aby bank mógł wydać Zamawiającemu potwierdzenie wpływu wadium do dnia 24.07.2018 r. do godz. 08:00. W przypadku uchybienia temu terminowi Zamawiający uzna, że wadium nie zostało skutecznie wniesione. Zwrot wadium: Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium w terminach i na zasadach określonych w art. 46 ust. 1 - 2 ustawy p.z.p. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Wadium wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. Ponowne wniesienie wadium: Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę w przypadku i na zasadach określonych w art. 46 ust. 3 ustawy p.z.p. Zatrzymanie wadium: Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy p.z.p., z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy p.z.p., pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy p.z.p., co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej (art. 46 ust. 4a ustawy p.z.p.). Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wypełniony „FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY” („formularz”). 2) Stosowne pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu albo reprezentowaniu wykonawcy w postępowaniu i zawarciu umowy, jeżeli osoba(y) reprezentująca(e) wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest(są) wskazana(e) jako upoważniona(e) do jego reprezentacji we właściwym rejestrze. 3) Dowód wniesienia wadium. 4) „Kosztorys ofertowy” dotyczący niniejszego zamówienia opracowany na podstawie załączonego „Kosztorysu cen jednostkowych”

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Podobne przetargi

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf