Przebudowa budynku biurowego wraz z modernizacją oraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce o numerze ewid. 188/10 ob. 19 m. Międzyzdroje – ETAP II


Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Międzyzdroje ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Międzyzdroje
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Adres: 72500 Międzyzdroje, ul. Niepodległości
 • Telefon/fax: tel. 913 280 057 , fax. 913 280 057
 • Data zamieszczenia: 2018-01-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Międzyzdroje
  ul. Niepodległości 35
  72500 Międzyzdroje, woj. zachodniopomorskie
  tel. 913 280 057, fax. 913 280 057
  REGON: 81053921000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.miedzyzdroje@szczecin.lasy.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa jednostaka oraganizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej - PGL Lasy Państwowe

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa budynku biurowego wraz z modernizacją oraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce o numerze ewid. 188/10 ob. 19 m. Międzyzdroje – ETAP II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z remontem istniejącej części biura Nadleśnictwa Międzyzdroje przy ul. Niepodległości 35 oraz prace związane z zagospodarowaniem terenu działki nr 188/10 według załącznika nr 15. Zakres prac remontowych dotyczących budynku biura, przedstawia załączona Dokumentacja Techniczna oraz SIWZ, określające przedmiot zamówienia jako „Etap II”, za wyjątkiem wykonania instalacji fotowoltaicznej na dachu dobudowanej części w pierwszym etapie inwestycji. Zakres robót budowlanych w osiach 1-3/A-C (część nowoprojektowana budynku biura) został wykonany na podstawie odrębnego zamówienia. Roboty związane z zagospodarowaniem terenu (opaska, instalacja kanalizacji deszczowej, utwardzone wejście, wycieraczka systemowa) w obrębie wykonanego budynku w etapie pierwszym należy przyjąć do wyceny przedmiotowego postępowania. W celu przygotowania odpowiednio korzystnej oferty, Zamawiający zaleca odbyć wizje lokalną na terenie obiektu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert tj. 25.01.2018r. do godziny 9:30 w wysokości: 75000 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) Wadium może być wniesione w: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r., poz. 359). Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto 81 2030 0045 1110 0000 0055 6300 z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu na „Przebudowa budynku biurowego wraz z modernizacją oraz z towarzyszącą infrastruktura techniczną i zagospodarowaniem terenu na działce o numerze ewid. 188/10 ob.19, m. Międzyzdroje” – etap II. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w pkt 13.3. przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; 2) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia 3) kwotę gwarancji/poręczenia, 4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a ustawy pzp oraz art. 46 ust. 5 ustawy pzp. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Podobne przetargi

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf