Projekt i budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Radzymin w podziale na części: Część 1. Projekt i budowa oświetlenia ulicznego na ul. Markiewicza w Słupnie. Część 2. Projekt i budowa oświetlenia ulicznego na ul. Aleja Sosnowa w Łosiu.


Gmina Radzymin ogłasza przetarg

 • Zamawiający: Gmina Radzymin
 • Województwo: mazowieckie
 • Adres: 05-250 Radzymin, pl. T. Kościuszki
 • Telefon/fax: tel. 22 667 67 67, , fax. 22 786 51 95
 • Data zamieszczenia: 2018-07-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Radzymin
  pl. T. Kościuszki 2
  05-250 Radzymin, woj. mazowieckie
  tel. 22 667 67 67, , fax. 22 786 51 95
  REGON: 1326970000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.radzymin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Projekt i budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Radzymin w podziale na części: Część 1. Projekt i budowa oświetlenia ulicznego na ul. Markiewicza w Słupnie. Część 2. Projekt i budowa oświetlenia ulicznego na ul. Aleja Sosnowa w Łosiu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu i budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Radzymin. Postępowanie podzielone jest na części: Część 1. Projekt i budowa oświetlenia ulicznego na ul. Markiewicza w Słupnie; Część 2. Projekt i budowa oświetlenia ulicznego na ul. Aleja Sosnowa w Łosiu. Część 1. Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego na całą ulicę Markiewicza w Słupnie oraz wykonanie robót budowlanych na długości ok. 950 m polegających na wykonaniu kablowej instalacji oświetleniowej kablem YAKXS 4x35 mm2, wraz ze słupami stalowymi i oprawami typu LED o parametrach wskazanych w programie funkcjonalno- użytkowym. Odcinek objęty robotami budowlanymi zaznaczony jest na rysunku dołączonym do programu funkcjonalno-użytkowego. Część 2. Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego na całą ulicę Aleja Sosnowa w miejscowości Łosie oraz wykonanie robót budowlanych na długości ok. 600 m polegających na wykonaniu kablowej instalacji oświetleniowej kablem YAKXS 4x35 mm2, wraz ze słupami stalowymi i oprawami typu LED o parametrach wskazanych w programie funkcjonalno-użytkowym. Odcinek objęty robotami budowlanymi zaznaczony jest na rysunku dołączonym do programu funkcjonalno- użytkowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera program funkcjonalno-użytkowy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45310000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: dla części 1: 4 000,00 PLN (cztery tysiące złotych), dla części 2: 2 000,00 PLN (dwa tysiące złotych).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający odstępuje od określania warunku.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Podobne przetargi

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPowrót na stronę głównąPobierz ofertę w pliku pdf